Skip to content

Herrens fremstilling i templet

Hvorfor er Herrens fremstilling i templet viktig?
Den katolske kirkes katekisme (§529) sier: «Jesu fremstilling i templet viser at Han er den førstefødte som tilhører Herren. Sammen med Simeon og Anna er det hele Israels forventning som går sin Frelser i møte (‘møte’ kalles også denne begivenheten i den bysantinske tradisjon). Jesus blir gjenkjent som den lenge ventede Messias, ‘et lys som åpenbarer deg for hedningene’ og ‘en herlighetsglans om ditt folk Israel’, men også ‘et tegn det skal stå strid om’. Det smertens sverd som forutsies for Maria, varsler om det fullkomne og ene offer som skal bæres frem på korset, og som skal gi den frelse Gud har ‘gjort rede for alle folkeslag’.»

Vi skal også merke oss at Den hellige familie, som var en fattig familie, bragte to duer i stedet for et større dyr som offer til Templet ved denne anledningen. Men lammet de bragte til templet var Guds lam.

Hvor gammel var Jesus da han ble båret frem i templet?
Han ble båret frem mens han ennå var et spebarn, bare 40 dager gammel.

«I det mystiske møtet mellom Simeon og Maria, forenes Det gamle og Det nye testamente. Sammen takker den aldrende profeten og den unge moren for Lyset som har overvunnet mørket. Det er Lyset som skinner i menneskehjertene: Jesus Kristus, verdens Frelser og Forløser, ‘et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.’» (Pave Paul Johannes II)

Hvem er Simeon og Anna i bibelen?
Lukasevangeliet 2,22-40 sier: Da renselsestiden som Moseloven påla dem var forbi, tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. For det står skrevet i Herrens lov: Alt av hankjønn som åpner morslivet, skal være helliget Herren. De skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr; et par turtelduer eller to dueunger. I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa:

«Herre, nå lar du din tjener fare i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»

Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.»

Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år og hadde siden levd som enke til hun nå var åttifire år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, vendte de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nasaret. Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom og Guds nåde var over ham.

Om Simeon og Anna, sa pave Benedikt XVI: «Ikke en gang prestene kjente nærværet av Messias Frelseren. Bare to eldre mennesker, Simeon og Anna, var i stand til å oppfatte det nye som skjedde. Ledet av Den hellige ånd, ser de i det lille barnet oppfyllelsen av det de hadde ventet på så lenge. Begge kontemplerer dette Guds lys som er kommet for å frelse verden, og vender sitt profetiske blikk mot fremtiden i det de utbryter: ‘Lumen ad revelationem gentium’ ‘Et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære’ (Luk 2, 32). Den profetiske holdningen hos disse to eldre favner hele den gamle pakten når de uttrykker gleden over møtet med Frelseren. Da de fikk se barnet, skjønte Simeon og Anna umiddelbart at Han var den de ventet på.

 «Mens vi enda er helt ved begynnelsen av Jesu liv, er vi allerede vendt mot Golgata. Det er først på korset at Jesus blir ‘et tegn som blir motsagt’, og Marias hjerte gjennombores av et sverd. At dette skal skje får vi vite fra det øyeblikket Jesus bæres frem i tempelet bare 40 dager gammel, på festen for Herrens fremstilling i tempelet, som er så viktig i Kirkens liturgi.» (Pave Johannes Paul II)

Hva betyr navnet Simeon?
Det er et hebraisk navn som betyr «han har hørt» eller «Gud har hørt.»

Var Simeon en profet?
En profet (Navi på hebraisk) er en talsmann for Gud som formidler guddommelig sannhet, eller som forutsier konsekvenser for fremtiden. Simeon var profet på begge måter. Han fortalte hvem Jesus var, og om konsekvensene som lå frem i tid for Israel, for Jesus selv og for Maria.

Hva betyr navnet Anna?
Navnet kommer opprinnelig fra det hebraiske Hannah, og betyr gunst eller nåde.

Simeon og Anna har felles minnedag den 3. februar, dagen etter festen for Jesu fremstilling i templet.

Hva var Simeons ord da han fikk se Jesus?
Dette er Simeons lovsang (Luk 2,29-32): «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for øynene på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»

Denne bønnen kalles i liturgisk sammenheng Nunc Dimittis etter de første ordene på latin. Den er av de tre viktigste lovsangene i Kirkens liturgi. Kompletorium, dagens siste blant tidebønnene, avsluttes hver dag med Simeons lovsang. De andre to er Benedictus (Sakarjas lovsang) som bes til laudes, og Magnificat (Marias lovsang) som bes til vesper.

Hva var Simeons ord til Maria?
Etter at han hadde talt om Jesus, fikk Maria vite at hun skulle ledsage Jesus gjennom Hans frelsende lidelse. Dermed åpenbarer Simeon også Marias rolle som vår forbeder og beskytter.

Luk 2, 34-35: Og Simeon velsignet Ham og sa til Hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt – ja også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd.»

«I møtet mellom den gamle mannen Simeon og Maria, den unge moren, møtes Det gamle og Det nye testamente på en underfull måte, i takksigelse for lyset som ble gitt oss, som alltid skal skinne i mørket og aldri bli overvunnet.»

«Dette er et møtepunkt mellom de to testamentene, Det gamle og Det nye. Jesus trer inn i det gamle tempelet, Han som selv er det nye Guds tempel: Han kommer for å besøke sitt folk. Slik oppfyller Han Loven og varsler om den kommende Frelsen.» (Pave Benedikt XVI)

Hva var Marias renselse?
Det dreier seg om en rituell renselse som var pålagt i Det gamle testamentet. Den besto i at kvinnen en viss tid etter en fødsel besøkte tempelet og ofret et årsgammelt lam til brennoffer eller to duer hvis hun var fattig. Renselse var en fast del av det jødiske ritualet, som når presten badet før han gikk inn til et hellig sted. (I katolsk sammenheng må presten under messen vaske hendene før den eukaristiske bønnen og messeofferet.) Selv om Maria åndelig sett var uten synd og plett, oppfylte hun sine religiøse forpliktelser etter Moseloven.

Hvorfor kalles Herrens fremstilling i Tempelet også Kyndelsmesse?
I før-reformatorisk tid var Kyndelsmesse en viktig festdag i Norge. Ordet kyndel 
betyr vokslys, og kommer av det latinske ordet candela. På denne dagen velsignes lys i Kirken. Pave Johannes Paul II sa: «Kristendom i Øst og Vest finner sammen i denne tradisjonen, der feiringen berikes med en spesiell prosesjon hvor flammen fra både små og store vokslys blir et symbol på Kristus, det sanne lys som kom til verden, og som lyser for hvert menneske.»

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Last ned The Scriptural Rosary Joyful Mysteries gratis som ebok.

Herrens fremstilling i templet | En refleksjon

Tidebønner Herrens fremstilling i templet:
Laudes | Herrens fremstilling i templet
Vesper | Herrens fremstilling i templet
Matutin lesning 2 – Herrens fremstilling i templet

Preken:
Preken | Herrens fremstilling i templet | Biskop Erik Varden O.C.S.O

Denne teksten er en del av EWTN Norge sin presentasjon av tider og fester i kirkeåret.

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne