Skip to content

Jomfru Marias rene hjerte

Hva betyr «Marias rene hjerte»?

Begrepet «Marias rene hjerte» peker først og fremst mot hennes hjertes kjærlighet til Gud, slik den kom frem i hennes «Ja» til Faderen ved inkarnasjonen. Gjennom sin kjærlighet til den inkarnerte Sønnen og hennes medvirkning i Hans frelsesverk, forble hun fri fra arvesynden hele sitt liv. Marias rene hjerte kaller oss derfor inn til hennes indre livs dybder, der hun opplevde både gleder og sorger, men allikevel forble trofast, slik vi også er kalt til å være.

Hvorfor ærer vi Marias rene hjerte?

Av Maria lærer vi å elske Jesus, hennes sønn og Guds Sønn. Lær av henne å alltid være trofast, å stole på at Guds ord til deg vil bli oppfylt, og at ingen ting er umulig med Gud.» Pave Johannes Paul

Når vi ærer Marias rene hjerte, er det egentlig Jesus vi ærer. I det vi ærer Moren, ærer vi Sønnen. Vi skal også huske at Maria er vår mor (Åp 12,17), og at hennes morshjerte er enestående:

Hvis vi legger all kjærlighet fra alle verdens mødre inn i ett hjerte, vil det likevel ikke tilsvare den kjærlighet som Maria har for alle sine barn. St. Louis de Monfort

Hvordan oppsto hengivenheten til Marias rene hjerte?

Denne hengivenheten var kjent gjennom hele middelalderen og ble fremmet av flere hellige kvinner og menn. Men det var først på initiativ fra den hellige Johannes Eudes (1601-80) at feiringen av Marias rene hjerte ble utbredt. Han skrev og fikk trykt både messe og officium for denne dagen, han fikk trykket bilder og innviet kirker. Men noen feiring i den universelle Kirken ble det ikke, til tross for hans anstrengelser.

Etter åpenbaringene i Fatima i 1917 fikk hengivenheten til Marias rene hjerte et stort og viktig oppsving.

Hva er De første lørdagenes andakt?

Maria hadde lovet de tre barna hun viste seg for at hun skulle komme tilbake med en egen soningsandakt for verdens synder. Dette skjedde den 10. desember 1927, da Lucia i sitt spanske kloster fikk en åpenbaring der Maria fortalte om sitt sårede hjerte. Hun lovet spesielle nåder til alle som utførte det som senere er blitt kalt «De første lørdagenes andakt».

Se, min datter, hjertet mitt er omkranset av torner som de utakknemlige menneskene gjennomborer det med, med gudsbespottelse og mangel på takknemlighet. Forsøk da i det minste du å trøste meg, og si til alle som gjennom 5 måneder går til skrifte og kommunion hver første lørdag, som ber én rosenkrans og er sammen med meg i 15 minutter mens de mediterer over ett av de 15 mysteriene i rosenkransen med intensjonen å gi meg oppreisning, at jeg vil hjelpe dem i dødens stund og gi dem alle nåder som er nødvendige for frelsen. Lucia de Jesus Rosa dos Santos’ gjengivelse av åpenbaringen i 1927

(De 15 minuttene sammen med Maria skal være en meditasjon i etterkant av selve rosenkransbønnen, og må ikke blandes sammen med denne.)

I 1944 ble festen innført for hele Kirken. Etter Det annet vatikanskonsil ble den flyttet fra 22. august til lørdag etter annen søndag etter pinse, og gjort til frivillig minnedag. Pave Johannes Paul II gjorde den i 1996 igjen til obligatorisk minnedag.

Er det en sammenheng mellom feiringen av Jesu Hellige hjerte og Marias rene hjerte?

Guds tjenerinne Lucia dos Santos sa:

Frelsesgjerningen begynte i det øyeblikk da Ordet kom ned fra Himmelen og ble menneske i Marias skjød. Fra da av og i ni måneder var Jesu blod Marias blod, fra hennes rene hjerte. Jesu hjerte banket sammen med Marias hjerte.

Også Jesus viste seg for Lucia, og han sa: «Jeg vil at min Kirke skal ære dette rene hjertet ved siden av mitt Hellige hjerte.»

Vær aldri redd for å elske den salige Jomfru for høyt. Du kan aldri elske henne mer enn Jesus gjorde. Den hellige Maximilian Kolbe

Vi skal aldri skille det som Gud har forent. Jesus og Maria er så nært bundet sammen at den som tilber Jesus ser Maria, den som elsker Jesus elsker Maria, og den som ærer Jesus ærer Maria. Den hellige Johannes Eudes

Nevnes Marias hjerte i Bibelen?

I Lukasevangeliet hører vi to ganger om Marias hjerte. Etter Jesu fødsel forteller Lukas: «Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.» (Luk 2,19)

Da Maria og Josef fant Jesus igjen i tempelet etter at han hadde vært borte for dem i tre dager, forteller Lukas: «Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte.» (Lukas 2,51)

Hvorfor har Maria et sverd gjennom hjertet?

Mange billedfremstillinger av Marias rene hjerte viser det gjennomboret av ett eller flere sverd. Dette har sitt opphav i profeten Simeons ord til Maria da hun bar sin sønn Jesus frem i tempelet: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd.» (Luk 2 ,34-35)

Hvilke er Marias syv smerter?

  1. Simeons profeti (Luk 2,25-35)
  2. Flukten til Egypt (Matt 2, 13-15)
  3. Letingen i tre dager etter Jesus 12 år (Luk2,41-50)
  4. Maria møter Jesus på vei til Golgata (Luk 23,27-31; Joh 19,17)
  5. Jesu korsfestelse og død (Joh 19,25-30)
  6. Jesus blir tatt ned fra korset, «Pietà» (Salme 130; Luk 23,50-54; Joh 19,31-37)
  7. Jesus blir lagt i graven (Jesaia 53,8; Luk 23,50-56; Joh 19,38-42; Mark 15, 40-47)

Hva vil det si å vie seg til Jomfru Marias rene hjerte?

Å vie seg til noe i katolsk sammenheng betyr å gi seg over til noe hellig. Når vi vier oss til Marias rene hjerte, vier vi oss egentlig til Gud ved å etterligne Marias egen overgivelse ved inkarnasjonen og ved korset, og vi betror oss selv til henne for å oppfylle dåpens forpliktelser.

Da pave Johannes Paul innviet verden til Marias rene hjerte den 25. mars 1984, sa han:

Foran deg, Kristi Mor, og foran ditt rene hjerte, forener jeg meg i dag, sammen med hele Kirken, med vår Frelser i denne Hans innvielse av verden og verdens folk, som bare gjennom Hans hellige Hjerte kan finne kraft til å oppnå og sikre reparasjon.

En innvielsesbønn til Marias rene hjerte

Maria, du barmhjertighetens mor, Himmeldronning og synderes tilflukt, vi vier oss til ditt rene hjerte.

Vi overgir hele vårt liv, alt vi har, alt vi elsker, alt vi er. Vi gir vårt legeme til deg, våre hjerter, vår sjel; til deg gir vi våre hjem, våre familier, vårt land.

Vi vil at alt som er i oss og rundt oss skal tilhøre deg og få del i din moderlige velsignelse. Og for at denne innvielseshandlingen skal bli virkningsfull og varig, fornyer vi foran deg i dag våre dåpsløfter, og løftene vi ga ved vår første kommunion.

Vi lover til enhver tid og med stort mot å bekjenne de hellige trossannheter, og å leve som det sømmer seg katolikker som er lydige overfor paven og biskopene som er i kommunion med ham.

Vi forplikter oss til å holde Guds og Kirkens bud, og spesielt å holde Herrens dag hellig.

Vi forplikter oss også til å gjøre Den hellige kommunion til en integrert del av vårt liv, så langt vi er i stand til det.

Til sist lover vi deg, du hellige Guds mor og alle menneskers kjærlige mor, å gi oss helhjertet hen til tjeneste for din kultus, for å skynde på og sikre at kongedømmet til din Sønns hellige hjerte vil innta våre egne og alle menneskers hjerter, i vårt land og i hele verden, så også i himmelen. Amen.

Redigert og oversatt av Eli Åm
Denne teksten er en del av EWTN–Norge sin presentasjon av fester og kirkeårets tider

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne