Skip to content

Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Den 15 august feirer Kirken at Maria, Guds Mor, ble tatt opp til himmelen på slutten av sitt jordiske liv.

Den katolske kirkes katekisme § 974 sier:
«Den allhellige Jomfru Maria, da hun hadde fullført sitt livsløp, ble med legeme og sjel tatt opp i himmelen. Der har hun allerede del i sin sønns oppstandelsesherlighet, – en foregripelse av oppstandelsen til alle Hans legemes lemmer.»

§ 966: «’Til sist, da den rene Jomfru, som helt hadde vært beskyttet mot den opprinnelige synds plett, hadde endt sitt jordiske liv, ble hun med legeme og sjel opptatt i den himmelske herlighet og av Herren opphøyet til alle tings dronning, for enda mer å bli likedannet med sin Sønn, Herrenes Herre, seierherre over synd og død.’ (Pave Pius XII, Munificentissimus Deus).

Den hellige Jomfrus opptagelse i himmelen innebærer en særlig deltagelse i Sønnens oppstandelse og en foregripelse av de andre kristnes oppstandelse:

‘Da du fødte, forble du Jomfru; da du sov inn, forlot du ikke verden, o du Guds Mor: du gikk tilbake til livets kilde, du som unnfanget den levende Gud, og som ved dine bønner frelste vår sjel fra døden’ (bysantinsk liturgi, Troparion, festen for Dormition).»

Hva har opptagelsen av Jomfru Maria å lære oss?

I en preken på festen for Marias opptagelse i Himmelen sa pave Johannes Paul II:

«I det hun blir tatt opp i himmelen, viser Maria oss veien til Gud, veien til Himmelen, veien til livet. Hun viser dette til sine barn som er døpt i Kristus, og til alle mennesker av god vilje. Hun åpner denne veien spesielt for de små og de fattige, de som er omsluttet av den guddommelige barmhjertighet. Verdens dronning åpenbarer kraften i Guds kjærlighet til individer og til nasjoner …»

© José Luiz Bernardes Ribeiro 

Står det noe om Jomfru Marias opptagelse i Himmelen i Bibelen?

På samme måte som med Den uplettede unnfangelse, finner vi ikke noe eksplisitt sagt om dette i Skriften. Dogmet ble først erklært i 1950 av Pave Pius XII i den apostoliske konstitusjonen Munificentissimus Deus, der han refererte til skrifter av flere hellige forfattere i tidlig kristendom som benyttet seg av utsagn og bilder i Den hellige skrift for å illustrere og bekrefte doktrinen om Marias opptagelse. Han forklarte at han slett ikke lanserte noen ny doktrine, men snarere fullførte sitt guddommelige oppdrag å «trofast fremme den åpenbaring som ble overlevert gjennom apostlene». Kirken lærer at dette dogmet er implisitt til stede i Skriften og Den apostoliske tradisjon.

«I Maria, som er tatt opp i himmelen, får vi se den evige bestemmelse som venter oss bak dødens mysterium: total glede og guddommelig herlighet. Denne overnaturlige visjonen støtter oss i vår daglige pilegrimsferd. Maria lærer oss noe om livet. Ved å se på henne forstår vi bedre verdien av jordisk storhet og den fulle mening med vårt kristne kall.» Pave Johannes Paul II

Hva skjedde med Maria etter at Jesus for opp til Himmelen?

På korset ba Jesus apostelen Johannes om å ta vare på Maria:
Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg. (Joh 19, 26-27)

I Apostlenes gjerninger (Apg 1,14) hører vi at apostlene og Maria holdt trofast sammen i bønn. Og vi vet at de var sammen da Den hellige ånd steg ned (Apg kap.2).

Den katolske kirkes katekisme §965 sier:
«Etter Sønnens himmelfart bistod Maria Kirkens førstegrøde med sin bønn. Sammen med apostlene og noen kvinner ser vi Maria ved sine bønner nedkalle Ånden som allerede ved bebudelsen hadde senket seg over henne.»

Døde Jomfru Maria?

Dogmet om Marias opptagelse i Himmelen sier ikke noe om dette, men pave Pave Pius XII referer til liturgisk og teologisk tradisjon som lærer at hennes kropp forble intakt etter døden, og at hun som sin Sønn, ble tatt opp i Himmelen med kropp og sjel.

«De hellige kirkefedrene og de store kirkelærerne bygget ikke sin forkynnelse av dette på selve festens innhold, men på det faktum at denne sannheten allerede var kjent og akseptert blant de troende.» (Pave Pius XII, Munificentissimus)

Østkirkene, både Den ortodokse og Den katolske omtaler denne festen som «Marias innsovning».

Tilber katolikker Maria?

Nei, katolikker tilber bare Den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Å tilbe Maria ville være en synd i katolsk sammenheng. Når vi ber til Maria, englene og de hellige, er det om deres forbønn, og det er noe annet enn å tilbe.

Allikevel er ikke Maria hellig på linje med andre helgener. Hun er Guds Mor. Hun er den sanne Paktens Ark som bar Ordet, Det himmelske brød, Den gode hyrde. Erkeengelen omtalte henne som «full av nåde» (Luk 1,28), og Elisabet ble beveget av Den hellige ånd til å proklamere at hun var «velsignet blant kvinner» (Luk 1,42).

Av disse og flere grunner ærer Kirken Maria høyere alle andre helgener. Denne venerasjonen blir av Thomas Aquinas kalt hyperdulia.

«Opptagelsen av Maria i Himmelen bekrefter det enhetlige ved den menneskelige person og minner oss om at vi er kalt til å tjene Gud med hele vår væren, kropp og sjel. Å tjene Gud bare med kroppen ville være å handle som en slave, å tjene Gud med bare sjelen ville være i strid med den menneskelige natur.» (Pave Frans)

Balthasar Beschey - Assumption of Mary
Balthasar Beschey – Assumption of Mary

Hvorfor kalles Maria Guds hellige Mor?

Som Guds Mor (Luk 1,43) er Maria også vår åndelige mor. Dette ble forutsagt i Skapelsesberetningen (1 Mos 3,15), når det der sies at kvinnens ætt skal knuse slangens hode. Jesus gjør dette klart når Han bruker betegnelsen «Kvinne» om sin Mor på viktige tidspunkt i sitt offentlige virke, både i begynnelsen (Joh 2,4) og på slutten (Joh 19,26). Ved bruken av denne benevnelsen blir Maria stående som et motstykke til Eva, kvinnen av naturen, som sviktet Gud, Adam og oss.  Som en ny og trofast Eva, blir «Kvinnen» Maria mor til alle som lever i forening med Jesus, mens Eva var mor til alle levende i den naturlige orden (1 Mos 3,20, Joh 19,26-27, Åp 12,7).

«Mens hun bodde på jorden, kunne hun bare ha et nært forhold til noen få. Nå når hun er hos Gud, som er oss nær, som er «i» oss alle, deler Maria denne nærheten med Gud. Fordi hun er hos Gud er hun nær hver og en av oss, hun kjenner våre hjerter og hører bønnene våre. Hun kan hjelpe oss med sin moderlige godhet, og hun er gitt til oss, som Herren sa, som vår ‘mor’ som vi alltid kan vende oss til.» (Pave Benedikt XVI på festen for Marias opptagelse i Himmelen 2005)

Hvorfor er Guds Mor Maria så viktig?

Den katolske kirkes katekisme § 971 sier: «Kirkens fromhet overfor Den Hellige Jomfru hører med til den kristne gudstjenestes vesen (Luk 1,48). Det er med rette at Kirken med en særlig dyrkelse ærer Maria. Fra de aller første tider ble Jomfru Maria også dyrket under navnet «Guds Mor», i hvis varetekt de troende i bønn anbefaler seg i alle farer og trengsler. Selv om denne dyrkelse setter Maria i en helt egen stilling, er den ikke desto mindre vesensforskjellig fra, ja, støtter opp om den tilbedelse som rettes mot det menneskevordne Guds Ord såvel som mot Faderen og Den hellige ånd. Mariadyrkelsen finner sitt uttrykk i de liturgiske fester som er viet Guds Mor, og i Mariabønner, slik som rosenkransen, hele Evangeliet sammenfattet.»

Hvorfor ber katolikker til Maria?

Den hellige Guds Mor går i forbønn for oss til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Slik Maria ba sin guddommelige Sønn om hjelp ved bryllupet i Kana (Jon 2,1-11), ber hun også til Ham på våre vegne. En slik forbønn er i samsvar med den herlighet Kristus tilbyr sine troende. Det er det samme som på det menneskelige plan. Når vi kan be familie og venner om å be for oss, hvorfor skulle vi ikke kunne be om forbønn fra de som står Gud nærmest – helgenene, englene og Den hellige Jomfru Maria?

National Gallery of Art, CC0, via Wikimedia Commons
“Juan de Valdés Leal, The Assumption of the Virgin, c. 1658/1660, oil on canvas, overall: 215.1 x 156.3 cm (84 11/16 x 61 9/16 in.), Samuel H. Kress Collection, 1961.9.46”

Hva kan vi lære av Maria?

Det er uendelig mye vi kan lære av Maria. Vi kan begynne med hennes overgivelse til Guds vilje: «La det skje med meg som du har sagt» (Luk 1,38). Denne overgivelsen kan sammenfattes i ordene hennes til tjenerne ved bryllupet i Kana: «Det han sier dere, skal dere gjøre.» (Joh 2,5)

Hva representerer de tolv stjernene i Marias krone?

Johannes’ åpenbaring kap. 12 forteller om en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. Katolske teologer har tolket det slik at det refererer til Israels tolv stammer og de tolv apostlene. Disse igjen representerer folket som omsluttes av Den gamle og Den nye pakt, som Maria er dronning for. Som Mor til Israels Konge er hun dronning av Israel, som mor til Kongen, vår Frelser er hun Kirkens dronning, og derved dronning for alle frelste.

På høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen i 1981 hadde Mother Angelica og EWTN sin første sending. På samme dag, 42 år senere, i 2023, ble Norges første katolske TV-kanal etablert med lanseringen av EWTN Norge.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm
Denne teksten er en del av EWTNNorge sin presentasjon av fester og kirkeårets tider


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:
1.vesper – Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Laudes – Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen
2. vesper – Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Gratis e-bøker
Pondering Heart of Mary 2023 eBook
Marian Novenas
The Glorious Mysteries eBook 2023
Scriptural Rosary Sorrowful Mysteries
The Scriptural Rosary Joyful Mysteries 2023 eBook
Our lady of Mount Carmel

Hør også:
Hverdagsfrø | Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Søndagsfrø | Jomfru Marias opptagelse i Himmelen | Himmelretning
Til Vår Frues pris – Jomfru Marias opptagelse i himmelen (vigilien)
Til Vår Frues pris – Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Preken | Jomfru Marias opptagelse i himmelen | p. Egil
Refleksjon rosenkrans – 4. herlighetens mysterier

Mer om hellige Maria fra fruktene i Karmels hage
Karmels Hage | Å be med Maria
Karmels Hage | Å be med Maria | Rosenkransen
Karmels hage sesong 2, episode 10: Jomfru Maria del 1
Karmels hage sesong 2, episode 15: Jomfru Maria del 2
Karmels hage sesong 2, episode 16: Jomfru Maria del 3
Karmels hage sesong 2, episode 17: Jomfru Maria del 4

Mer om Jomfru Maria
Tjugo minuter med Ulf Ekman: Episode 45 – Det unika med Maria
Episode 9 – Credimus Jomfru Maria
Spør legen og presten: Maria


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Se
Stones and Pearls
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0bZ-K2bJLZ4[/embedyt]


Preken av biskop Erik Varden
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zkJEGnORmYs[/embedyt]


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne