Skip to content

Novenen til Den guddommelig barmhjertighet begynner langfredag

Novenen til Den guddommelig barmhjertighet begynner langfredag

Denne ni dager lange andakten, som den hellige Faustina Kowalska fikk i oppdrag å dele med verden, avsluttes på Den guddommelige miskunns søndag, som er søndagen etter påske.

Graven til den hellige Faustina Kowalska (1905-1938) i Łagiewniki i Polen. Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Pave Frans har kalt Guds barmhjertighet «en avgrunn som overgår vår fatteevne».

“Guds barmhjertighet kan gjøre selv det tørreste land til en hage og kan gi liv til tørre knokler (Esekiel 37,1-14)”, sa Den hellige far i sitt aller første påskebudskap og sin første «Urbi et orbi»-velsignelse (til byen Roma og til verden) i 2013.

“La Guds barmhjertighet fornye oss, la oss bli elsket av Jesus. La kraften i hans kjærlighet forvandle også våre liv”, fortsatte han, “og la oss bli representanter for denne barmhjertigheten, kanaler som Gud kan bruke til å vanne jorden, beskytte hele skaperverket og få rettferdighet og fred til å blomstre.”

Vi kan bidra til en slik forvandling ved å be Novenen for Den guddommelig barmhjertighet, som begynner hvert år på langfredag. Denne populære ni dager lange andakten ble delt med verden av den hellige Faustina Kowalska (1905-1938), en enkel og uutdannet nonne fra Polen som ble utvalgt av Vårherre til å være apostel for hans barmhjertighet.

Hva er Novenen til Den guddommelige barmhjertighet?

Jesus ba sr. Faustina skrive ned en novene til Den guddommelige barmhjertighet, og be den som forberedelse til Den guddommelige miskunns søndag. Den starter Langfredag og avsluttes lørdagen rett før Miskunnssøndagen.

Jeg ønsker at du i disse ni dager bringer sjeler til min Barmhjertighets kilde, for at de der må få styrke og lindring og den nåde de har bruk for i livets prøvelser og især i sin dødstime. Hver dag skal du bringe en ny gruppe sjeler til mitt hjerte, og du skal senke dem ned i mitt Barmhjertighets hav, og jeg vil bringe dem inn i min Faders hus. Jeg skal ikke nekte dem noe, de sjeler som du fører til min miskunns kilde. På hver av disse dagene skal du be min Far om å skjenke disse sjelene de nødvendige nådegaver for min smertefulle lidelses skyld.”

“Jeg svarte: Jesus, jeg vet ikke hvordan jeg skal be denne novenen, og hvilke sjeler jeg først skal bringe inn i Ditt miskunnsrike Hjerte.” Jesus svarte at Han ville fortelle meg hvilke sjeler jeg skulle bringe inn i Hans Hjerte hver av dagene. (Sr. Faustinas dagbok, 1209).

Artikkelen er første gang publisert av Catholic News Agency
Noe forkortet og redigert av Eli Åm


1. dag – Langfredag. Hele menneskeheten, især alle syndere:

Bær frem for meg i dag hele menneskeheten, og særlig alle syndere, og la mitt hav av barmhjertighet omslutte dem. Slik vil du gi meg trøst i den bitre sorgen som tap av sjeler volder meg.

Miskunnsrike Jesus, det er selve Din natur å ha medlidenhet med oss og tilgi oss. Se ikke på våre synder, men på den tillit vi har til Din uendelige godhet. Ta imot oss alle i Ditt miskunnsrike hjerte, og tillat ikke at vi noen gang fjerner oss derfra. Vi bønnfaller deg om dette ved den kjærlighet som forener deg med Faderen og Den Hellige Ånd.
Evige Fader, se i miskunn til hele menneskeheten, og især til de arme syndere, som alle er innesluttet i Jesu uendelig medlidende hjerte. For Hans smertefulle lidelses skyld, vis oss Din miskunn, så vi sammen kan prise Din godhets allmakt i all evighet. Amen.

2. dag – Påskeaften: Presters og ordensfolks sjeler:

Bær frem for meg i dag alle prester og ordensfolk, og senk dem ned i min uutgrunnelige miskunn. De ga meg styrke til å bære min smertefulle lidelse. Gjennom dem lar jeg min miskunn strømme ut til menneskeheten.

Miskunnsrike Jesus, fra deg kommer alt som er godt. Forøk nåden i alle dem som er viet deg, slik at de utfører gjerninger som er barmhjertigheten verdige, og at alle som ser dem må ære den barmhjertige Fader i Himmelen.

Evige Fader, se i miskunn til alle Dine utvalgte i Din vingård, over prestene og alle ordensfolk, og skjenk dem styrke ved Din velsignelse. La kjærligheten i Din Sønns hjerte, omslutte dem, og gi dem Din kraft og Ditt lys, slik at de må bli i stand til å lede andre på frelsens vei, og at vi sammen kan lovsynge Ditt uendelige miskunn i evigheters evighet. Amen.

3. dag – Påskesøndag. Alle fromme og trofaste sjeler:

Bær frem for meg i dag alle fromme og trofaste sjeler og senk dem ned i mitt miskunns hav. Disse sjeler trøstet meg på veien til Golgata. De var den dråpen som trøstet meg i et hav av smerte.

Miskunnsrike Jesus, som fra Din miskunns skattkammer skjenker Din nåde i stor overflod, lukk oss inn i Ditt miskunnsrike hjerte, og tillatt ikke at vi noen gang fjerner oss derfra. Vi ber deg om dette ved den glødende kjærlighet til Den himmelske Fader som brenner i Ditt hjerte.

Evige Fader, se i miskunn til de trofaste sjeler som er Din Sønns arvelodd. For Hans smertefulle lidelses skyld, skjenk dem Din velsignelse og ledsag dem med Din stadige beskyttelse, så de aldri måtte miste kjærligheten, den hellige tros skatt, men kan prisebunnløse miskunn sammen med alle englers og helgeners skarer i evigheters evighet. Amen.

4.dag – Påskemandag. De som ikke tror og alle dem som ennå ikke kjenner Jesus:

Bær frem for meg i dag de som ikke tror på Gud og de som ennå ikke kjenner meg. Også på dem tenkte jeg i min smertefulle lidelse, og deres fremtidige trosiver trøstet meg. Senk dem ned i mitt miskunns hav.

Miskunnsrike Jesus, Du er hele verdens lys. Lukk inn i Ditt kjærlige hjerte sjelene til alle dem som ikke tror på Gud og dem som ennå ikke kjenner deg. La strålene av Din nåde opplyse dem slik at også de sammen med oss må opphøye Din vidunderlige miskunn. Tillat ikke at de unnslipper fra Din barmhjertighet.

Evige Fader, se i miskunn til de som ikke tror på Gud og dem som ennå ikke kjenner deg, men som også er inne-sluttet i Jesu barmhjertige hjerte. Dra dem mot Evangeli-ets lys. Disse sjeler kjenner ikke til den store lykke det er å elske deg. Gjør at også de må lovsynge Din miskunns gavmildhet i all evighet. Amen.

5. dag – tirsdag i påskeoktaven Sjelene til de adskilte brødre:

Bær frem for meg i dag de adskilte brødres sjeler og senk dem ned i mitt miskunns hav. I min smertefulle lidelse slet de mitt legeme og hjerte i stykker, det vil si min Kirke. Når de kommer tilbake til Kirkens enhet, vil mine sår leges og jeg vil finne lindring i min lidelse.

Miskunnsrike Jesus, Du som er godheten selv, og som ikke holder tilbake lyset for dem som ber deg om det. Motta i Ditt kjærlige hjerte de adskilte brødrenes sjeler. Dra dem ved Ditt lys inn i Kirkens enhet og la dem ikke unnslippe Din barmhjertighet, men gjør at også de må opphøye Din gavmilde miskunn.

Evige Fader, se i miskunn til de adskilte brødres sjeler, især til dem som har ødslet bort Dine velsignelser og misbrukt Dine gaver ved stadig å holde frem med sine feil. Se ikke på deres feil, men på Din Sønns kjærlighet og på Hans smertefulle lidelse, som han gjennomgikk for dem, for også de er innesluttet i Hans miskunnsrike hjerte. Gjør at også de må opphøye Din store miskunn i evigheters evighet. Amen.

6. Dag – onsdag i påskeoktaven:De saktmodige og ydmyke sjeler og små barns sjeler.

 Bær frem for meg i dag de saktmodige og ydmyke sjeler og små barns sjeler. Senk dem ned i mitt miskunns hav. Disse er de sjeler som ligner mest på mitt hjerte. De trøstet meg i min smertefulle lidelse og død; jeg så dem som engler på jorden som skulle vokte mine altere. Jeg skjenker min nåde over dem i strie strømmer. Jeg setter min lit til slike ydmyke sjeler, for bare en ydmyk sjel er i stand til å motta min nåde.

Miskunnsrike Jesus, Du har sagt “Lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte.” Ta imot i Ditt kjærlige hjerte alle de saktmodige og ydmyke og de små barns sjeler. Disse sjeler vekker hele himmelens beundring, og de er Den himmelske Faders øyenstener. De er en velduftende bukett for Guds trone, og Gud selv fryder seg over deres vellukt. Disse sjeler har et vedvarende tilholdssted i Jesu barmhjertige hjerte, og uopphørlig synger de lovsangen om kjærlig-het og miskunn i all evighet.

Evige Fader, se i miskunn til de saktmodige og ydmyke og de små barns sjeler som alle er innesluttet i Jesu kjærlige hjerte. Det er disse sjelene som ligner mest på Din Sønn. Deres velduft stiger opp fra jorden og når frem til Din trone. Du miskunns og all godhets Fader, jeg bønnfaller deg, ved den kjærlighet Du nærer for disse sjeler og ved den glede Du har av dem: Velsigne Du hele verden, slik at alle sjeler samstemt må lovsynge Din barmhjertighet i evigheters evighet. Amen.

7. dag – torsdag i påskeoktaven: De sjeler som på særlig måte opphøyer og forherliger Jesu miskunn.

Bær frem for meg i dag de sjeler som på særlig måte opphøyer og forherliger min miskunn og senk dem ned i mitt miskunns hav. Det var disse som led mest på grunn av min lidelse og har trengt dypest inn i min ånd. De er levende speilbilder av mitt barmhjertige hjerte. Disse sjeler skal lyse med en særlig glans i det evige liv, og ingen av dem skal havne i helvetets ild. Jeg skal på en særskilt måte forsvare hver og en av dem i deres dødstime.

Miskunnsrike Jesus, Ditt hjerte er kjærligheten selv. Motta i Ditt kjærlige hjerte de sjeler som på særlig måte opphøyer og forherliger Din store barmhjertighet. Disse sjeler er sterke med Guds egen styrke. Midt i all lidelse og motgang holder de frem i tillit til Ditt miskunn. Disse sjelene er forenet med Jesus og bærer hele menneske-heten på sine skuldre. Disse sjeler vil ikke bli dømt strengt, men Din miskunn vil omfavne dem når de forlater dette liv.

Evige Fader, se i barmhjertighet til de sjeler som ærer og forherliger Din største egenskap, nemlig Din ufattelige miskunn, og som er innesluttet i Jesu miskunnsrike hjerte. Disse sjeler er et levende evangelium; deres hender er fulle av barmhjertighetsgjerninger og deres sjel er full av glede og synger for deg, Den høyeste, en sang om miskunn. Jeg ber deg, Gud, vis dem Din barmhjertighet, for de har satt sitt håp og tro til deg. La Jesu løfte bli fullbyrdet i dem, han som har sagt til dem:” De sjeler som ærer min umåtelige miskunn, dem vil jeg selv forsvare som min egen ære i deres liv, men særlig i deres dødstime.”

8. dag – fredag i påskeoktaven. De sjeler som er i skjærsilden:

Bær frem for meg i dag de sjeler som er holdt tilbake i skjærsildens fengsel og senk dem ned i mitt miskunns hav. La mitt blod strømme og lindre deres brann. Jeg elsker alle disse sjelene høyt som nå yter godtgjørelse til min rettferdighet. Det står i Din makt å gi dem lindring. Ta fra min Kirkes skatt alle muligheter for avlat og ofre det for dem … Hvis du bare kunne kjenne deres lidelse, ville du hele tiden ofret åndelige almisser for dem og betale det de skylder min rettferdighet. 

Miskunnsrike Jesus, Du har selv sagt at Du ønsker barmhjertighet. Jeg bærer frem for Ditt medlidende hjerte sjelene i skjærsilden, sjeler som er deg meget kjære, men som dog må yte godtgjørelse til Din rettferdighet. Måtte strømmer av blod og vann fra Ditt hjerte slukke skjærsildens flammer, slik at Din miskunns makt også må bli høylovet der.

Evige Fader, se i miskunn til de sjeler som lider i skjærsilden og som er innesluttet i Jesu barmhjertige hjerte. Jeg bønnfaller deg ved Din Sønns smertefulle lidelse og ved alle de kvaler som flommet over Hans hellige sjel: Åpenbar Ditt miskunn for de sjeler som er under Ditt rettferdige blikk, se på dem utelukkende gjennom Jesu, Din høyt elskede Sønns, sår. For vi tror at Din godhet og Din miskunn er uten grenser.

9. Dag – lørdag i påskeoktaven: De sjeler som er lunkne. 

Bær frem for meg i dag de lunkne sjeler og senk dem ned i mitt miskunns hav. Det er disse sjelene som sårer mitt hjerte mest. Det var en lunken sjel som forårsaket mest motvilje i min sjel i Getsemane. Det var på grunn av dem jeg sa:” Far, om Du vil, så ta dette begeret fra meg!” Disse sjelers siste sjanse er å ta sin tilflukt i mitt miskunn.

Miskunnsrike Jesus, Du er Barmhjertigheten selv. Jeg bringer de lunkne sjeler inn i Ditt barmhjertige hjerte. La disse sjeler av is, som er liksom døde og vakte slik motvilje hos deg, å varme seg i Din rene kjærlighet.

Barmhjertige Jesus, bruk Din allmektige miskunn, dra dem inn i selve Din kjærlighets flamme og skjenk dem den hellige kjærlighet, for intet er umulig for deg.
Evige Fader, se i barmhjertighet til de sjeler som er lunkne, men som tross alt er innesluttet i Jesu miskunnsrike hjerte. Barmhjertige Fader, jeg bønnfaller deg for Din Sønns smertefulle lidelses skyld og ved Hans tre timer lange dødskamp på korset: La også disse få lovsynge Din avgrunnsdype miskunn. Amen


Teksten til novenen er hentet fra Kristus Konge menighet i Narvik sitt nettsted.


 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne