Skip to content

Herrens bebudelse

Herrens bebudelse, 25.mars

Herrens bebudelse feires ni måneder før festen for Herrens fødsel, som har røtter lenger tilbake i tid. Festen for Herrens bebudelse minner oss om da erkeengelen Gabriel viste seg for Maria med budskapet om at hun ni måneder senere skulle føde verdens Frelser (Luk 1,26-38).

Hva sa erkeengelen Gabriel til Maria?
Lukasevangeliet (1, 26-38) forteller om møtet mellom engelen Gabriel og Maria:
Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa:

«Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?»  Engelen svarte «Den hellige ånd skal komme over deg og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned.  For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

«Ved å løfte én kvinne opp og bevare henne fra synd, og la henne av egen fri vilje ta imot budskapets gave, ga Gud håp til vår forstyrrede, nevrotiske og svake menneskehet.» (Fulton Sheen)

 Hvor gammel var Maria da hun mottok budskapet?
Vi kjenner ikke hennes nøyaktige alder, men vi tror at hun var en ung tenåring.

 Hvilke fem ting sa erkeengelen om sønnen hun skulle føde?
Lukasevangeliet 1, 32-33: «Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

«Jomfru Maria sa ikke bare: «La det skje med meg som du har sagt.» Hun fortsatte uten å nøle med å fullbyrde dette faste og ugjenkallelige valget. Og det samme bør vi gjøre.» (Den hellige Josemaria Escriva)

 Den katolske kirkes katekisme §484-486 sier: «Budskapet til Maria innleder ‘tidens fylde (Gal 4,4), det vil si fullbyrdelsen av løftene og forberedelsene. Maria kalles til å unnfange Ham som, ‘all guddoms fylde bor legemliggjort’ i (Kol 2,9). Guds svar på hennes spørsmål: ‘Hvorledes skal dette kunne skje – jeg har jo ingen mann?’ (Luk 1,34) blir gitt ved åndens kraft: ‘Den Hellige Ånd skal komme over deg’ (Luk 1,35).»

«Den hellige Ånds sendelse er alltid forbundet og samordnet med Sønnens. Den Hellige Ånd blir sendt for å helliggjøre jomfru Marias skjød og gjøre det fruktbart på guddommelig vis, Han som er ‘Herre og livgiver’, og gi henne å unnfange Faderens evige Sønn i menneskets natur, som kommer fra henne.»

«Faderens enbårne Sønn, unnfanget som menneske i Jomfru Marias skjød, er ‘Kristus’, det vil si salvet ved Den Hellige Ånd, allerede fra det øyeblikk Han begynner å eksistere som menneske, selv om dette åpenbares først litt etter litt: for gjeterne, for vismennene, for Johannes Døperen, for disiplene. Hele Jesu Kristi liv åpenbarer altså hvordan ‘Gud salvet ham med Hellig Ånd og kraft’ (Apg 10,38)»

Hvor mange barn fikk Maria?
Maria hadde ingen andre barn, og hun forble jomfru hele sitt liv. Derfor kunngjorde Laterankonsilet i 649 uten forbehold Marias evige jomfruelighet. Frem til reformasjonen fantes det ingen ortodoks kristen forfatter som hevdet at Maria hadde andre barn enn Jesus.

Den katolske kirkes katekisme § 499-501 forklarer: «Ved å fordype sin tro på Maria som jomfru og mor er Kirken blitt ført til å bekjenne at hun virkelig var og alltid forble jomfru, selv da hun fødte Guds menneskevordne Sønn. Kristi fødsel hadde nemlig ‘ikke krenket, men stadfestet hennes jomfrurenhet’. Kirkens liturgi feirer Maria som Aeiparthenos, ‘alltid jomfru’.»

«Mot dette innvendes det undertiden at Skriften nevner Jesu brødre og søstre. Kirken har alltid forstått disse stedene slik at de ikke henviser til andre barn av Jomfru Maria. Jakob og Josef, ‘Jesu brødre’ (Matt 13,55) er nemlig sønner av en Maria som er Kristi disippel, og som ganske riktig omtales som ‘den andre Maria’ (Matt 28,1). Det dreier seg altså om nære slektninger av Jesus, etter en uttrykksmåte som er kjent fra Det Gamle Testamente.»

«Jesus er Marias enbårne sønn. Men Marias åndelige moderlighet tilbys alle mennesker Han kom for å frelse: ‘Hun fødte en sønn som Gud gjorde til ‘den førstefødte blant mange brødre’ (Rom 8,25), nemlig de troende som Maria ved sin morskjærlighet bidrar til å føde og oppdra’.»

Hvor ofte må ikke Maria i disse sammenhengene ha gått inn i seg selv og tilbake til de ordene som Guds engel sa til henne, mens hun grunnet på hilsenen: ‘Hill deg Maria, full av nåde!» og de trøstende ordene ‘Frykt ikke!’ Engelen forlater henne, hennes oppdrag består, og med det modnes hennes indre forening med Gud, en forening hun både kan se og føle i hjertets dyp. (Pave Benedikt XVI)

Hva betyr ordet «fiat» i Bibelen?
Ordet «fiat» er latin og betyr «la det skje». Marias fiat var utsagnet: «Jeg er Herrens tjenerinne, det skje meg etter ditt ord.» (Luk 1,38) Pave Paul Johannes II sa om bebudelsen:

«Marias ord «Jeg er Herrens tjenerinne, det skje meg etter ditt ord» peker mot en holdning som var karakteristisk for jødisk fromhet. Ved begynnelsen av Den gamle pakten, tilkjennega Moses seg som Herrens tjener» (2.Mos 4,10 og 14,31).

Ved inngåelse av Den nye pakten svarer Maria med en frivillig underkastelse og en bevisst overgivelse til Gud og Hans vilje som «Herrens tjenerinne». Ved å stille seg til disposisjon på denne måten viser hun at hun, personlig og fullkomment, vil utføre den tjenesten Gud forventer av hele sitt folk.

Hvorfor er Marias ja til Gud så viktig for oss?
Gjennom Marias fiat, hennes «ja» til Gud, muliggjorde hun den Guddommelige frelsesplanen i historien. Mens Eva gjennom sin ulydighet ledet menneskeheten på syndens vei, ledet Maria oss med sin fullkomne lydighet inn på nådens vei. Mens Eva var mor til alle som lever (1.Mos 3,20), er Maria Mor til alle som lever i Kristus. Vi står i barnlig takknemlighetsgjeld til henne for dette.

«Ved sin lydighet bidro Maria både til sin egen og menneskeslektens frelse. Det samme sier mange av de eldste fedre: ‘Den knute som Evas ulydighet hadde knyttet, ble løst ved Marias lydighet; det som jomfruen Eva bandt med sin vantro, det løste jomfru Maria ved sin tro.’ Og ved å sammenligne Maria med Eva, kaller de Maria ‘de levendes mor’ og gjentar ofte ‘døden ved Eva, livet ved Maria.’» (Den hellige Ireneus)

Hvordan var Maria et forbilde når det gjaldt å tro på Gud?
Den katolske kirkes katekisme §494 sier: «Da det ble forkynt for Maria at hun, uten å kjenne noen mann, skulle føde ‘den Allerhøyestes sønn’ ved den Hellige Ånds kraft, svarte hun ‘med lydighet og tro’ (Rom 1,5), forvisset som hun var om at ‘ingenting er umulig for Gud’: ‘Jeg er Herrens tjenerinne, det skje meg som du har sagt’ (Luk 1, 37-38). Slik ble Maria, ved å gi sin tilslutning til Guds ord, Jesu mor. Av hele sitt hjerte sluttet hun seg til Guds viljes frelsesråd uten at noen synd holdt henne tilbake. Hun ga seg helt og fullt til sin Sønn og Hans gjerning for å gjøre tjeneste for frelsesmysteriet, i avhengighet av Sønnen og sammen med Ham.»

Hvordan ba Jomfru Maria?
Maria ba i dyp tro og tillit til Herren. I Den hellige skrift får vi glimt av dybden i hennes indre liv. Et eksempel er besøket hos den hellige Elisabeth og den vakre bønnen hun ba der (Luk 1,46-55):

Min sjel opphøyer Herren,
min ånd fryder seg i Gud, min frelser,
Han som har sett til sin ringe tjenerinne.
For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.
Store ting har Han gjort mot meg, Han den mektige.
Hellig er Hans navn.
Hans miskunn varer fra slekt til slekt
mot dem som frykter Ham.
Han gjorde storverk med sin sterke arm,
Han spredte dem som gikk med hovmotstanker.
Han støtte herskere ned fra tronen
og opphøyet de ringe.
Sultne mettet Han med gode gaver,
rikfolk ble sendt tomhendt bort.
Han tok seg av Israel, sin tjener,
for Han kom ihu sin miskunn.
slik Han hadde lovet våre fedre:
Abraham og hans ætt til evig tid.

Hvilken rolle har Maria i vårt liv?
Først og fremst er Maria mor for oss alle. I Johannes’ Åpenbaring 12,17 ser vi at Marias ætt består av de «som holder Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus». Som kristne er vi derfor alle sønner og døtre av Maria.

Videre er Maria det fullkomne eksempel for oss når det gjelder å følge Jesus i alt vi gjør. I bryllupet i Kana hører vi henne si «Det han sier til dere, skal dere gjøre». Dette er gjennomgående i Marias liv: å hele tiden peke mot Sønnen.

Maria viser oss også hva sann lydighet mot Gud er. Da engelen bragte budskapet, sa den unge tenåringen Maria ikke «nei» til tross for det enorme omfanget ved denne anmodningen fra Gud. Maria svarte et reservasjonsløst «ja» i fullstendig tillit til Gud. I vårt daglige liv bør også vi ha en slik tillit til Faderen, i stort og smått.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Preken fra høytid for Herrens bebudelse ved biskop Erik Varden

Gratis ebok: Marian Novenas

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne