Skip to content

Apostelen Peters stol

Apostelen Peters stol, 22. februar
Gjennom Kirkens 2000-årige historie har det vært 266 paver, med Peter som den første. Blant dem er det mange helgener og martyrer som har viet seg helt og fullt til evangeliet. Kirken feirer denne festen hvert år den 22. februar.

Hva står St. Peters stol for?
Selv om det eksisterer en stol i Roma som noen mener virkelig ble brukt av St. Peter, regnes begrepet som et symbol på pavedømmet, og den ubrutte følgen av paver gjennom hele Kirkens historie. Opprinnelig innstiftet av Kristus selv da han utnevnte Peter (Matt 13, 16-18), blir dette pastorale embetet videreført hver gang en ny biskop av Roma utnevnes.

«Og jeg sier deg: du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» (Matteus 16, 18-19)

Kristus utnevnte altså apostelen Peter som den første paven. Selve tittelen har utviklet seg over tid, men Peters embete som apostlenes overhode er åpenbart i Det nye testamentet.
Peters stol kalles Cathedra Petri på latin.

Hvem har vært pave lengst?
Peter selv er den som har vært pave lengst, fra det året Kristus døde til et sted mellom år 64 og 67 e.Kr., da han led martyrdøden på Vatikanhøyden. Salige Pius IX følger etter, han var pave fra 1846 til 1878. Den neste i rekken er pave Johannes Paul II, fra 1978 til 2005.

Har det vært dårlige paver?
Av de 266 paver i Kirkens historie, er det bare noen få som har vært virkelig problematiske. Én var pave Johannes XII som fikk et barn utenfor ekteskap, og som ga landeiendom til sin elskerinne. Så var det Benedikt IX, som ble anklaget for simoni, det å selge geistlige embeter og privilegier. Pave Urban VI kan også regnes inn i dette dårlige selskap. Etter at han oppdaget en gruppe kardinaler som konspirerte mot ham, klaget han over at de ikke skrek høyt nok under torturen de så ble utsatt for.

Mange andre paver var simpelthen barn av sin tid, ved at de deltok i samtidens intriger, om det var for å fremme sine egne interesser eller familiens, eller Kirkens.

Var det paver som led martyrdøden?
De romerske herskerne fulgte nådeløst prinsippet som førte til henrettelsen av Jesus, og som vi kjenner fra Matteus 26,31: «slå gjeteren, og sauene blir spredt». Slik kom Peter selv til å motta martyrkronen, som Herren hadde sagt at han skulle (Joh 21,18-19) I sitt verk Historia ecclesiastica siterer Eusebius Origenes, som skrev at «Peter kom til Roma og ble korsfestet med hodet ned». Pave Klemens (88-99 e.Kr.) skriver i et brev til Korint om Peters «ærerike vitnesbyrd» på en måte som tyder på at omstendighetene var kjent.

I perioden med romersk forfølgelse (30-313 e.Kr.) vet vi med sikkerhet at minst 28 av de 33 første pavene led martyrdøden. Dette er et sterkt vitnesbyrd om at Peter og hans etterfølgere i Roma ble forstått som øverste hyrde for Kristi flokk av keiserne (Joh 21,15-17). Når det kom til stykket, var det likevel flokken som overlevde, mens det hedenske keiserdømmet gikk under.

Paver som er blitt helgenkåret
Kirken regner martyrdøden som den høyeste form for Kristi etterfølgelse. Men i tillegg til martyrpavene, er det mange som har vist enestående moralske egenskaper som kan regnes som det «hvite martyrium» som et liv i fromhet innebærer. Til sammen er det 83 paver som er helligkåret i Den katolske kirke, og 9 som er saligkåret.

«La oss takke gud for at han grunnla sin kirke på Peters klippe.» (Pave Johannes Paul II)

Hvor er Peters grav?
Benrester som man mener er Peters, hviler under den store domen og pavens alter i Peterskirken i Roma. Etter martyriet i Neros sirkus på Vatikanhøyden ble Peter lagt til hvile i en gravlund like ved. I det 2. århundre ble det bygget en liten helligdom over graven. Etter at keiser Konstantin gjorde kristendommen lovlig (313 e.Kr.), ble området gitt til Kirken av keiseren, og den første Peterskirken ble bygget over det stedet man mente Peter var begravet. Utgravninger på 1940 og 1950-tallet under den nåværende renessansebasilikaen avdekket grunnmuren fra kirken på Konstantins tid, gravlunden og flere hedenske graver. Under stedet der hovedalteret tradisjonelt har vært plassert, fant man rester etter det man tror er apostelen Peter.

Hvem ble pave etter Peter?
Etter Peters død og begravelse, trolig i år 67 e.Kr., ble Linus biskop av Roma, og dermed Pave. Ifølge Ireneus av Lyon (125-203 e.Kr) ble han utpekt på forhånd.

Etter at de hellige apostler Peter og Paulus hadde grunnlagt Kirken og funnet en ordning for den, ga de Linus i oppgave å videreføre utøvelsen av det pavelige embetet. Den samme Linus blir omtalt av Paulus i brevet til Timoteus. Hans etterfølger igjen var Anacletus (Adversus haereses III.iii.3). Pave Linus pontifikat endte med hans martyrdød i år 76 e.Kr. Kirken feirer hans festdag den 23. september.

Hvor lenge sitter en pave?
Paven virker fra det øyeblikk han er valgt til biskop av Roma, og det fortsetter helt til hans død. Selv om det skjer svært sjelden, kan en pave trekke seg fra sitt embete., slik vi så ved pave Benedikt XVI og hans avgang i 2013. En pave kan ikke avsettes.

Når ble pavedømmet innstiftet?
Herren valgte Peter til leder for apostlene under sitt virke (Matt 16,13-18). Etter Herrens død og oppstandelse, og før Han for opp til Himmelen, bekreftet Jesus sitt valg da Han sa til Peter: «Vær gjeter for sauene mine» (Joh 21,15-17). Og i pinsen, tradisjonelt forstått som Kirkens fødselsdag, tiltrer Peter sitt embete og alt det innebærer ved at han begynner evangeliseringen i en verden der Kristus ikke lenger er synlig til stede på annen måte enn gjennom Kirken og sin stedfortreder.

Det er ingen tvil om at det som gjaldt for Kristus og for Peter, også vil gjelde for deg: Ditt mest virkningsfulle vitnesbyrd vil alltid bære korsets merke. Korset er Guds stol i verden. Fra den har Kristus lært menneskene det aller viktigste, som er å elske hverandre slik han elsket oss, også til det ytterste, ved å gi seg selv. (Pave Johannes Paul II)

Hva er paveembetets oppgave?
Det petrinske embete viderefører Jesu gjerning i verden på en synlig måte slik at Kirkens enhet kan bli kjent til alle tider og overalt gjennom enheten i tro, gjennom sakramentene og ledelsen av alle som tror på Kristus.

Den katolske kirkes katekisme sier (§880-882): «Da Kristus innsatte de tolv, dannet Han en fast gruppe, et kollegium, og blant dem igjen valgte Han ut Peter som skulle være deres leder… Herren gjorde Simon, ham Han gav navnet Peter, alene til sin Kirkes klippe. Han overgav ham Kirkens nøkler; Han gjorde ham til hyrde for hele hjorden … Peters og de andre apostlenes hyrdeoppdrag hører med til Kirkens grunnvoll. Det føres videre av biskopene, under pavens primat… Paven, Romas biskop og den hellige Peters etterfølger er det varige og synlige opphav og grunnlag for enheten blant biskopene og blant alle troende.»

Kan paven motsi bibelen?
Mens St. Peter som apostel på sin side var i stand til å ta imot Guddommelig åpenbaring og formidle dette i skrift og tale, ble det den hellige apostelen og evangelisten Johannes som ved sin død avsluttet Herrens åpenbaring, den som begynte med Moses og profetene og som ble fullbyrdet gjennom Kristus. Rollen til apostlenes etterfølgere har siden dette vært å vokte troens hellige skatt som er blitt overlevert gjennom Skriften og Den apostoliske tradisjon (2 Tess 2,15).

Jesus ga et løfte om guddommelig hjelp ved å love Peter at Den hellige ånd skulle stå ved hans side når han «styrket sine brødre» (Luk 22,31). Det samme gjelder for det løftet Kristus ga til Peter i Matteus 16,18-19: «Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Pavens  øverste myndighet er begrenset til en bestemt kontekst, definert slik av Det første Vatikankonsil: «… når den romerske biskop taler ex cathedra, det vil si at han i kraft av sin øverste apostoliske myndighet, som hyrde og lærer for alle kristne, definerer en læresetning om tro eller moral som skal fastholdes av hele Kirken, besitter han, ved den guddommelige bistand som er lovet ham i salige Peter, den ufeilbarlighet som den guddommelige forløser har villet at hans Kirke skal besitte når den definerer læresetninger angående tro eller moral.»

«Peters stol, som står i Peterskirkens abside, er en monumental skulptur av Bernini. Den er et symbol på Peter og hans etterfølgeres enestående oppgave: å vokte Kristi flokk, og holde den forent i tro og kjærlighet» (Pave Benedikt XVI)

Hvorfor går en pave etter tradisjonen med røde sko?
De røde skoene symboliserer martyrenes blod.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Last ned eboken: Chair of St. Peter eBook

Video:

 

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Hverdagsfrø | Johannes døperen

Hverdagsfrø | Johannes døperen Den 24.juni feirer vi vi høgtiden for Johannes døperen.  Hverdagsfrø for små helter er en programserie fra St Rita Radio for

Mer nyheter

Bidrag etter emne