Skip to content

Pinse

Hva er historien bak pinsen?
Etter Kristi himmelfart dro de elleve gjenværende disiplene til Jerusalem. I Apostlenes gjerninger 1,14 leser vi:

«Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans». I denne tiden valgte apostlene en erstatning for Judas Iskariot. De kastet lodd mellom to menn, og loddet falt på Mattias.

Etter ni dager med bønn kom Den hellige ånd ned over disiplene. De hørte en lyd «som når en kraftig vind blåser» og «tunger som av ild» satte seg på hver enkelt av dem.

Peter gikk ut til mengden som hadde stimlet sammen da de hørte lyden. Selv om han bare noen uker før hadde fornektet Jesus tre ganger, forkynte han nå Evangeliet med stort mot. Omkring tre tusen mennesker ble omvendt til troen på Jesus og døpt denne dagen.»

Foto: Lawrence OP | Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. 3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. Apg 2,1-4

Hvilken mening har Pinsen i evangeliene?
Evangelisten Lukas beskriver begivenheten da Den hellige ånd kom ned som «Pinsedagen» (Apg 2,1). Den femtiende dagen (gresk: pentekosté) var en vårtakkefest som avsluttet påskefeiringen. Det var også festen for fornyelse av pakten og minnet om mottakelsen av de ti bud på Sinaifjellet. For de kristne er det fortsatt «den femtiende dagen», men etter Jesu lidelse, død og oppstandelse er det blitt en fest som feirer Den hellige ånds gave.

Den katolske kirkes katekisme §731-732 sier: «Pinsedag (avslutningen på de syv påskeuker) fullendes Kristi påske ved utgydelsen av Den Hellige Ånd som blir åpenbart, gitt og meddelt som guddommelig Person: av sin fylde utøser Kristus, Herren, Ånden i rikt mål.

Den dagen åpenbares Den Hellige Treenighet fullt ut. Etter den dagen er det riket Kristus forkynte, åpent for dem som tror på Ham: i kjødets skrøpelighet og i troen har de allerede del i samfunnet med Den Hellige Treenighet …»

«Den hellige ånds tilstedeværelse i deg er så overveldende at den burde være det aller viktigste og synligste i livet ditt.» Mother Angelica

Hvorfor er pinsen viktig for kristne i dag?
I Johannesevangeliet 14,26 leser vi at Jesus sa: «Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.»

Pinsen er altså ikke en først og fremst en historisk hendelse. Den oppfyller Jesu løfte, og fortsetter å bære frukt i Kirken i dag, særlig i dåpens og konfirmasjonens sakrament.

Hvem feirer Pinse?
Både jøder og kristne feirer denne festen. For jøder er det en feiring av førstegrøden og en fest til minne om at Moses fikk toraen (de ti bud) på steintavler av Gud på fjellet Sinai. For kristne er det en feiring av Den hellige ånds komme som en fullbyrdelse av Kristi påske.

Hvorfor regnes Pinsen som Kirkens fødsel?
Da Den hellige ånd kom ned over disiplene, begynte de straks å forkynne Evangeliet. Gjennom Den hellige ånds gave kunne de svare på Jesu befaling om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, og døpe dem til Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn (Matt 28,19). Tre tusen ble døpt den første dagen. Den Hellige Ånd er helt nødvendig i Kirkens misjon og forkynnelse, derfor regner vi Pinsen som Kirkens fødselsdag.

«Tenk hvordan Gud gir meg sin Hellige Ånd for at jeg skal kunne finne frem på veien til helliggjørelse.» Mother Angelica

Hvorfor heter det Pinse?
Ordet pinse kommer fra det greske ordet pentekosté, som betyr femtiende. Pinsen feires på den siste og femtiende dagen i påsketiden.

Hvem er Den hellige ånd?
Den hellige ånd er den tredje personen i Den hellige treenighet. Gud Fader er den første og Sønnen (Jesus) er den andre personen i Treenigheten.

Den Katolske kirkes katekisme §691 sier: «’Hellig ånd’ er navnet på Ham vi tilber og forherliger sammen med Faderen og Sønnen. Kirken har tatt imot dette navnet fra Herren og bekjenner det når dens nye barn døpes.

Uttrykket ‘ånd’ oversetter det hebraiske ruah som opprinnelig betyr ånde (pust), blest, vind. Jesus benytter seg nettopp av vinden som konkret bilde for å få Nikodemus til å fatte det nye og transcendente i Ham som er Guds ånde personifisert, den guddommelige Ånd (Joh 3,5-8). På den annen side er Hellig og Ånd guddommelige attributter som er felles for de tre guddommelige Personer. Men når Skriften, liturgien og det teologiske fagspråk knytter disse to uttrykkene sammen, betegner de Den Hellige Ånds uutsigelige Person, uten mulig forveksling med andre betydninger av begrepene ‘hellig’ og ‘ånd’.»

I Johannesevangeliet 14,15-17 leser vi:

«Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.»

Foto: Lawrence OP

Hvilke er Den hellige ånds syv gaver?
Den katolske kirkes katekisme §1831 sier: «Den Hellige Ånds syv gaver er visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt.»

Hvilke er fruktene av Den hellige ånd?
I Paulus’ brev til galaterne 5,22-23 leser vi:
«… Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.»

Hvilken novene er Kirkens aller første?
I Apostlenes gjerninger 1,14 leser vi at apostlene holdt trofast sammen i bønn i de ni dagene mellom Kristi himmelfart og Den hellige ånds komme, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor. Novene kommer av tallet ni på gresk, derav navnet pinsenovene, som er Kirkens første novene.

«Den hellige ånd leder oss til Guds høyder slik at vi allerede her på jorden kan erfare kimen til det guddommelige liv som finnes i oss.» Pave Benedikt XVI

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm


Denne siden er en del av EWTN Norge sin presentasjon av Tider og fester i kirkeåret.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Tidebønner:
Laudes – Pinsedag
2.vesper – Pinsedag
2. lesning matutin – Pinse


Se:


Hør
Radioretrett i pinsen med søstrene på Lunden del 1
Radioretrett i pinsen med søstrene på Lunden del 2
Preken | biskop Erik | Høytiden for Pinsedag | 2021
Hverdagsfrø katekese | Pinse
Dagens helgen – Pinse
Pater Arne Marco har ordet: Pinse


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne