Skip to content

Karmels Hage | Elisabeth av Treenigheten leser Efeserbrevet.

Koen De Meester, Anders Arborelius: Ditt nærvær er min Glede! Elisabeth av Dijons liv og budskap, Efrem forlag. 2009.

Elisabeth av Treenigheten: Andliga skrifter Karmeliterna, 1979.

The complete works, ICS publicationans Vol I, 2014. Volume II er også publisert i 2014, på samme forlag. Volume III (kommer i 2022?)

Luigi Boriello, OCD: Spiritual doctrine of Blessed Elisabeth of the Trinity – Apostolic contemplative. Alba House, NY. 1998.

Jennifer Moorcroft: He Is My Heaven, The Life of Elisabeth of the Trinity. ICS Publications 2001.

Bønn til Treenigheten Engelsk -Norsk
1
O my God, Trinity whom I adore, help me to become utterly forgetful of myself so that I may establish myself in you, as changeless and calm as though my soul were already in eternity. Let nothing disturb my peace nor draw me forth f from you, O my unchanging God, but at every moment may I penetrate more deeply into the depths of your mystery

Å min Gud, Treenighet, jeg tilber deg!
Hjelp meg å fullstendig glemme meg selv,
slik at jeg stille og fredfullt kan slå meg til ro i deg,
som om min sjel allerede befant seg i evigheten.
La ingenting forstyrre min fred, ingenting fjerne meg fra deg,
å du min Uforanderlige, men la hvert øyeblikk
føre meg lengre og dypere inn i ditt Mysterium!

2
Give peace to my soul; make it your heaven, your cherished dwelling-place and the place of your repose. Let me never leave you there alone, but keep me there, wholly attentive, wholly alert in my faith, wholly adoring and fully given up to your creative action.

Stilne min sjel, gjør den til din himmel,
til din elskede bolig og hvilested.
Tillat ikke at jeg noensinne forlater deg alene der,
men la meg få være der med hele mitt vesen,
våken i min tro, i tilbedelse og i overgivelse til din Skapergjerning.

3
O my beloved Christ, crucified for love, I long to be the bride of your heart. I long to cover you with glory, to love you even unto death!

Å min elskede Kristus, korsfestet for kjærlighetens
skyld, jeg skulle så gjerne være en
brud for ditt Hjerte,
jeg skulle så gjerne overøse deg med ære
og elske deg…helt til jeg dør av det!

4
Yet I sense my powerlessness and beg you to clothe me with yourself. Identify my soul with all the movements of your soul, submerge me, overwhelm me, substitute yourself for me, so that my life may become a reflection of your life. Come into me as Adorer, as Redeemer and as Saviour.

Men jeg kjenner min maktesløshet,
og derfor ber jeg deg å ikle meg deg selv,
å forene min sjel med hver bevegelse i din sjel, å la meg nedsenkes i deg, treng inn i meg, sett deg selv i mitt sted,
slik at mitt liv ikke blir noe annet
enn en utstråling av ditt Liv.
Ta bolig i meg og bli der som Tilbeder, Forsoner og Frelser.

5
O Eternal Word, utterance of my God, I want to spend my life listening to you, to become totally teachable so that I might learn all from you. Through all darkness, all emptiness, all powerlessness, I want to keep my eyes fixed on you and to remain under your great light. O my Beloved Star, so fascinate me that I may never be able to leave your radiance.

Å evige Ord, min Guds Ord, jeg vil tilbringe
mitt liv med å lytte til deg. Jeg vil være åpen for deg
slik at jeg kan lære alt av deg.
Siden, gjennom mørke, tomhet og
avmakt, vil jeg alltid feste mitt blikk på deg
og forbli i ditt strålende lys. Å min elskede
Stjerne, la meg bli så blendet at jeg aldri mer
kan tre ut av din strålekrans.

6
O Consuming Fire, Spirit of Love, overshadow me so that the Word may be, as it were incarnate again in my soul. May I be for him a new humanity in which he can renew all his mystery. And you, O Father, bend down towards your poor little creature. Cover her with your shadow, see in her only your beloved son in who you are well pleased

Å fortærende Ild, kjærlighetens Ånd, «kom over meg»
slik at Ordet blir til kropp enda en gang i – min sjel.
La meg få være en annen menneskeværen for Ham,
hvor Han kan fornye hele sitt mysterium.
Å du, min Far, bøy deg over din ringe, lille skapning, og
«dekk henne med din skygge».
Se i henne ikke noe annet enn den elskede Sønn
i hvem du har lagt alt ditt behag.

7
O my `Three’, my All, my Beatitude, infinite Solitude, Immensity in which I lose myself, I surrender myself to you as your prey. Immerse yourself in me so that I may be immersed in you until I go to contemplate in your light the abyss of your splendour!

Å mine Tre, mitt alt, min salighet, uendelige
Ensomhet, Umåtelighet der jeg mister meg
selv, som et bytte overgir jeg meg i deg.
Skjul deg dypt i meg, slik at også jeg blir skjult dypt i deg,
mens jeg venter på at jeg i ditt lys, skal få
skue din storhets umåtelige dyp!

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Inkvisisjonen | Gutta på tur dag 3

Bli med Peder og Johannes på pilgrimstur mot Nidaros. Peder og Johannes har ankommet Granavollen. De har gått i vakkert og velholdt bondelandskap og feiret

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis

Den eukaristiske kongressen i Indianapolis Av Courtney Mares Den nasjonale eukaristiske kongressen ble avsluttet søndag med en messe på Indianapolis Lucas Oil Stadium der titusenvis

Mer nyheter

Bidrag etter emne