Skip to content

Høytiden for Guds hellige Mor Maria

Etter nylig å ha feiret Jesu fødsel, avslutter Kirken Juleoktaven med å ære Maria med hennes aller høyeste tittel, Guds hellige Mor. Det er på Marias guddommelige moderskap at all hennes verdighet og alle hennes privilegier hviler.

Den katolske kirkes katekisme (§ 509) sier: Maria er virkelig «Guds Mor», fordi hun er Mor til Guds evige, menneskevordne Sønn som selv er Gud.»

Er nyttårsdag en katolsk helligdag?
Ja, men bare fordi det er høytiden for Guds hellige Mor Maria i kirkens liturgiske kalender. På verdslige kalendere er denne datoen markert som 1. nyttårsdag.

Hvorfor kalles Maria Guds Mor?
Den katolske kirkes katekisme sier (§495): «I Evangeliene kalles Maria «Jesu mor» (Joh 2,1; 19,25), men allerede før Sønnen blir født, hilses hun, under Åndens inspirasjon, som «min Herres mor» (Luk 1,42). For Han hun unnfanget som menneske ved Den hellige ånd, og som virkelig er hennes sønn etter kjødet, er ingen annen enn Faderens evige Sønn, den annen Person i Den hellige treenighet. Kirken bekjenner at Maria virkelig er Gud Mor (Theotokos).

Når ble Maria erklært som Guds Mor av Kirken?
Hun fikk tittelen Theotokos, Guds Mor, ved Kirkekonsilet i Efesos.

Når bestemte Kirken at Maria var Gud Mor?
Evangeliene lærer oss at Han vi kaller Jesus Kristus var sann Gud og sant menneske (Joh 1,14). Evangelisten Johannes forteller oss at «Ordet ble menneske og tok bolig blant oss (Joh 1,14). St. Ignatius av Antiokia insisterte da han skrev til Efeserne på veg til sitt martyrium i Roma i 107 A.D.:

«For vår Gud, Jesus Kristus, ble slik Gud ville det, unnfanget i Marias skjød, ved et frø av David, men av den Hellige ånd» (Ignatius, Efes. 18).

Som med de fleste av Kirkens dogmer, finnes innholdet allerede i form av Åpenbaring, og som en del av Kirkens lære. Når det oppstår alvorlig motstand eller feilaktige tolkninger, finner Kirken det nødvendig å erklære noe som dogme. Dogmet om Maria som Guds Mor ble erklært av konsilet i Efesos i 431 for å få en ende på den kristologiske kontroversen som var forårsaket av Nestorius.

«Vi ærer aldri Jesus mer enn når vi ærer Hans Mor, og vi ærer henne ene og alene fordi vi da ærer ham aller høyest. Vi går til henne bare som en vei til målet vi søker – Jesus, hennes Sønn.» (St. Louis Marie de Monfort)

Hvorfor kalles Maria Theotokos?
Det greske ordet Theotokos som ble brukt av Konsilet i Efesos betyr «Gudfødersken». I tiden før konsilet i 431 hevdet Nestorius, som var erkebiskop av Konstantinopel, at Maria bare var Kristotokos, som betyr «Kristusføderske». Det innebar at Jesus kunne deles – med Maria som Kristusmenneskets mor, men ikke mor av den guddommelige Person som ble menneske. Konsilet avviste dette, og erklærte Maria som Theotokos, «Gudføderske», og ikke bare «Kristusføderske».

Hvilke er de 4 dogmene som handler om Maria?
Maria ble unnfanget uten synd (Ineffabilis Deus, 1854.)
Maria er Guds Mor (Efesos 431)
Maria forble jomfru hele sitt liv (Laterankonsilet 649)
Maria ble tatt opp i himmelen (Munificentissimus Deus, 1950)

«Vær aldri redd for at du skal elske Den hellige Jomfru for høyt. Du kan likevel aldri elske henne så høyt som Jesus gjorde». (St. Maximilian Kolbe)

Tilber katolikker Maria?
Nei, katolikker tilber kun Den treenige Gud: Fader, Sønn og Hellig ånd. Ifølge katolsk tro ville det derfor være en synd å tilbe Maria. Katolske teologer kaller tilbedelse «latria», det betyr tilbedelse som er forbeholdt Gud. Den katolske kirkes katekisme sier om Mariadyrkelsen

(§ 971): «Det er med rette at Kirken med en særlig dyrkelse ærer Maria. Fra de aller første tider ble Jomfru Maria også dyrket under navnet «Guds Mor», i hvis varetekt de troende i bønn anbefaler seg i alle farer og trengsler. Selv om denne dyrkelse setter Maria i en helt egen stilling, er den ikke desto mindre vesensforskjellig fra, ja, støtter opp om den tilbedelse som rettes mot det menneskevordne Guds Ord så vel som mot Faderen og Den Hellige Ånd. Mariadyrkelsen finner sitt uttrykk i de liturgiske fester som er viet Guds Mor og i Mariabønner, slik som rosenkransen, ‘hele Evangeliet sammenfattet’.»

Er «Hill deg Maria» en form for avgudsdyrkelse?
Denne bønnen til Maria har sitt grunnlag i Den hellige skrift. Den er også Kirkens respons på inkarnasjonens mysterium, på frelsen, og Guds hellige Mors rolle i den (2 Joh 1-3).

I Lukasevangeliet 1,28 hilser engelen Maria med ordene: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»

I Lukas 1,42 sier Elisabeth: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv.»

Den siste linjen i bønnen («Hellige Guds Mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime») minner oss om at Maria er mor til den andre personen i Den hellige treenighet som ble menneske, og vi ber til slutt om at hun må gå i forbønn for oss.

Bønnen «Hill deg Maria» innebærer på ingen måte at vi skal tilbe Maria, eller at hun kan gjøre noe som helst uten Guds hjelp. At vi ber om hennes forbønner betyr at Maria ber til Gud på våre vegne. Hun er ikke en gudinne som skal tilbes, hun er en mor å elske.

Mariadager gjennom året
1. januar: Høytiden for Guds hellige Mor Maria
11. februar: Vår Frue av Lourdes
13. mai: Vår Frue av Fatima
31. mai: Den salige Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
Mandag etter pinse: Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
Lørdag etter annen søndag etter pinse: Jomfru Marias rene hjerte
16. juli: Jomfru Maria av Karmelberget
19. juli: Den guddommelige nådes mor
5. august: Vigselsfest for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma
15. august, vigilien: Jomfru Marias opptagelse i himmelen
Festdagen: Jomfru Marias opptagelse i himmelen
22. august: Jomfru Marias dronningverdighet
8. september: Festen for Jomfru Marias Fødsel
12 september: Jomfru Marias hellige navn
15. september: Den salige Jomfru Marias smerter
19. September: Vår Frue av La Salette
7. oktober: Vår Frue av rosenkransen
21. november: Jomfru Marias fremstilling i tempelet
8. desember: Jomfru Marias uplettede unnfangelse
12. desember: Vår Frue av Guadalupe
I boken Til Vår Frues pris fra St. Olav forlag finnes en preken av msgr. Torbjørn Olsen for hver av disse dagene. Disse kan man også høre opplest på den aktuelle dagen på St. Rita podkast.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne