Skip to content

Hemmeligheten bak verdens største messedeltakelse

Hemmeligheten bak verdens største messedeltakelse
Etter at Nigeria ble kjent som landet i verden med høyest messedeltakelse for katolikker, har Afrikas yngste kardinal, 59-årige Peter Ebere Okpaleke delt noen av hemmelighetene bak landets blomstrende sakramentsliv.

En fersk undersøkelse viser at 94% av Nigerias 30 millioner katolikker sier at de går til messe minst en gang i uken, mens bare 17% av amerikanske katolikker gjør det samme. Nederland har den laveste deltakelsesprosenten med 7%. Kardinal Okpaleke, som leder bispedømmet Akwulobia i det sørlige Nigeria, mener å se tre faktorer som har betydning for den aktive deltakelsen i Nigeria.

I et intervju med Catholic News Agency (EWTN) da kardinalen nylig var Roma, sa Okpalake at han tror det er Nigerianernes tradisjonelle verdensbilde, familiens rolle og fellesskaps-følelsen i menighetene som gjør nigerianerne så trofaste mot sakramentene i generasjon etter generasjon.

Opplevelsen av Guds nærvær
Det nigerianske samfunnet som helhet har et «tradisjonelt verdensbilde» som anerkjenner Guds nærvær i livet og i samfunnet, ifølge Opalake. Nigerianere har ikke mistet overbevisningen om og opplevelsen av at den åndelige verden gjennomsyrer det daglige liv.

«Det er en allmenn bevissthet om det guddommeliges rolle i menneskenes liv. Det er denne bevisstheten som fører til den høye messedeltakelsen for katolikkene. De kommer til messen for å møte Kristus i eukaristien,» sier kardinalen.

Han påpeker at den høye messedeltakelsen gjelder alle samfunnslag. Fattig som rik, de med utdannelse så vel som de uten, trekkes mot sakramentene gjennom en felles lengsel etter Gud.

I andre deler av verden, der sekulariseringen har svekket sansen for det guddommelige, kan Kirken vinne frem ved å fortelle hvordan den er en port som kan stille «menneskenes tørst og indre lengsel etter samfunn med Gud», sier han.

Familien som «kirken i hjemmet»
I Nigeria er det en allmenn og sterk oppfatning at familien er «kirken i hjemmet», et begrep som ble brukt av de tidlige kirkefedrene og som pave Johannes Paul vektla i Familiaris Consortio.

«Familien blir sett på som det viktigste stedet der troen overleveres til den neste generasjonen», sier Okpalake.

I Nigeria står oppfatningen av at familien er «kirken i hjemmet» sterkt, sa kardinalen under en messe i Roma da han trådte inn i sin titularkirke, De hellige martyrer av Uganda katolske menighet den 5. februar 2023. Han fortalte at selv om familien er utsatt for sterkt press på grunn av den sosioøkonomiske og politiske situasjonen i Nigeria, har de fleste familier motstått presset og hentet styrke fra troen i møtet med utfordringene de er blitt kastet inn i.

Han anbefaler katolikker i hele verden å se med et pastoralt blikk på familien som kirken i hjemmet, fordi det er her troserfaringen formes.

Felleskapsfølelse
Menigheter og bispedømmer i Nigeria gir sine medlemmer en sterk følelse av tilhørighet og fellesskap.

«I det store og hele føler folk tilhørighet i Kirken,» sier Okpalake. Kardinalen har førstehånds erfaringer med dette i sitt eget bispedømme, som er bare tre år gammelt. Der fikk diskusjonene i forbindelse med den synodale prosessen form av tradisjonelle samlinger på landsbytorget, der forhold som var viktige for den lokale kirken ble diskutert.

Okpalekes bispedømme i det sørlige Nigeria ble opprettet i 2020. Kardinalen er rørt over katolikkene i den lokale Kirken og deres vilje til å ofre noe for å skape vekst i bispedømmet, til tross for Covid-pandemien og de økonomiske utfordringene som fulgte.

Nå arbeider han med å opprette et retreatsenter som også kan tjene som presteseminar og til utdanning av legfolk. «Opprettelsen av bispedømmet utløste stor glede og mye aktivitet blant både prestene og legfolket. Alle gjorde de det nystiftede bispedømmet til sitt prosjekt,» forteller han.

Hva kan verden lære av Nigeria?
Kardinalen ser den høye messedeltakelsen «både som en stor glede og en utfordring til å ta vare på denne kostelige gaven fra Gud.»

Okpaleke ser at den levende troen i Nigeria også er en frukt av innsatsen til misjonærene som bragte Evangeliet til landet.

«Det fantes en tid da messedeltakelse var nærmest 100% i deler av verden. Dette har endret seg mange steder,» sier han. «Det er viktig for Kirken i disse områdene å reflektere over hva som førte til endringen i verdensbildet som igjen resulterte i dette fallet i oppslutningen om messen.»

I dag sender Nigeria prester til Kirken i Europa og USA, mens antallet prester i USA har sunket med 70% fra 1970 til 2020. Okpaleke, som ble utnevnt til kardinal av pave Frans i 2022, understreker betydningen av familien og menighetsfellesskapet når det gjelder å utvikle en levende tro. «Kirken som fellesskap må legge all sin sjel i å møte den lengselen som finnes i menneskene etter kjærlighet og tilhørighet for at budskapet om Jesus Kristus skal bli virksomt.»

Courtney Mares, Catholic News Agency
Oversatt av Eli Åm

Lenke til artikkel om undersøkelsen av messedeltakelse:

https://www.catholicnewsagency.com/news/253488/where-is-mass-attendance-highest-one-country-is-the-clear-leader

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne