Skip to content

De hellige engler

De hellige engler

«Velsign Herren, dere hans engler, dere sterke helter som lydige setter hans ord i verk.» (Sal 103,20)

Av Peder Foss 27.august 2022

I vår moderne, teknologidrevne verden blir påstanden om det finnes engler, usynlige åndevesener som gjør Guds vilje, neppe tatt særlig på alvor, som påstanden om at det finnes en Gud i det hele tatt. Selv blant kristne som tror på Gud er det en tendens til å glemme englene, gjennomsyret som vi er av det materialistiske verdensbilde. I denne korte artikkelen vil vi utfordre dette verdensbilde og sammenfatte Kirkens lære om engler, i håp om å danne større fortrolighet med disse Guds tjenere som i det skjulte kommer oss til hjelp med sitt vern og med sin bønn for Den allmektiges trone.

Den åndelige verden i filosofien
Som nevnt innledningsvis er vår kultur stort sett materialistisk, dvs. grunnlagt på antagelsen av at alt det som finnes (eller alt vi kan/bør vite noe om) er fysisk og målbart. Det er ingen ny, men en svært gammel, tanke – i Vesten stammer den tilbake til filosofer som Epikur og Demokrit. Den sistnevnte påsto at alt som er består av små, udelelige partikler eller atomer (fra gresk atomos, udelelig). Problemet med dette er at det mangler form, altså strukturgivende prinsipper som former og informerer materien. Det er jo ikke cellulosen, vannet og de andre stoffene som utgjør treverk som gjør det til et tre, like lite som å ha alle legoklossene i et sett liggende i en haug gjør det settet ferdigbygd. Et formende prinsipp, en plantegning eller instruksjon, behøves for å ordne bestanddelene, og denne kan ikke være materiell hvis dens funksjon er å forme materie. Med dette har vi det filosofiske grunnlaget for en ikke-fysisk verden, ideenes verden. Tingens form gjør det til hva den er – et eples form er den grunnleggende ideen som sier hva det betyr å være eple. Hvis ideer er immaterielle (åndelige), så følger det at alt som kan begripe og forstå dem også må være åndelig, dvs. forstanden. Mennesker har både en fysisk kropp og en slik åndelig forstand, og er derfor en forening av noe åndelig og noe fysisk. Men sett at det fantes vesener som hadde åndelige egenskaper, men uten kropp? Dette er englene.

I guddommelig åpenbaring
Slike filosofiske betraktinger er interessante, nyttige og, i vår kultur, av og til nødvendige for kristne å kjenne til, men som Guds-bevisene er det ikke disse vi bygger vår overbevisning om trossannhetene på – det er ved troens nådegave gitt oss i dåpen. Åpenbaringen, overlevert til oss i skriftlig og muntlig apostolisk tradisjon, bærer klart vitnesbyrd om englenes eksistens, skapelse, vesen, oppgave og plass i Herrens skaperverk.

«At det finnes åndsskapninger uten legeme, som Den Hellige Skrift vanligvis kaller engler, er en trossannhet.» (Den katolske kirkes katekisme, avsn. 328). Ordet ‘engel’ kommer av gresk, angelos, og betyr ‘budbringer’, et navn som forteller oss om deres oppgave. Englene er Guds skapninger – «Lov Herren, alle Hans engler, lov Ham, hele Hans hær,… De skal lovsynge Herrens navn, for han befalte, og de ble skapt.» (Sal 148,2;5) I Hebreerbrevet fastslås det hva de er og hva de skal gjøre: «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?» (Heb 1,14).

Alle engler ble, som dette verset sier oss, skapt for å tjene Gud – som menneskene ble alle engler skapt gode, opplyst av helliggjørende nåde, men også med fri vilje. De ble til for å motta og delta i Guds herlighet (KKK 293) i henhold til sitt vesen. Da deres vesen er åndelig er også deres bolig åndelig: i Himmelen, hos Gud. Profetene Jesajas og Daniels overleveringer illustrerer at englene finnes i enorme antall og at deres fremste oppgave er å stå fremfor Herrens trone og tilbe Ham (jfr. Dan 7,9-10; Jes 6). Vi ser derav hvorfor menneske er satt kun «lite lavere enn englene» (Sal 8,6), fordi vår evige salighet består i å få gjøre det samme som englene gjør nå.

I tillegg til denne oppgaven, som er den viktigste, sendes de av Gud med ulike oppdrag: kjeruber vokter inngangen til Paradis (1 Mos 3,24); en engel hindrer Abraham fra å ofre sin sønn etter at han besto sin prøve (1 Mos 22,11); Gud sender sin engel foran Israelsfolket på vei mot det lovede land (2 Mos 23,20); erkeengelen Rafael ledsager Tobit på reisen sin (Tob 5,12); erkeengelen Mikael er satt til fyrste over Guds folk (Dan 10,13); erkeengelen Gabriel sendes til Jomfru Maria med bud om Inkarnasjonen (Luk 1,26); engler tjener Kristus etter Hans fristelse i ødemarken (Matt 4,11) og i Getsemane (Luk 22,43); de kunngjorde Hans oppstandelse (Matt 28,1-7); de støtter Apostlene i deres virke (Apg 5,19; 8,26; 10,3; 12,7); ved verdens ende skal de samle alle folk og skille de gode fra de onde (Matt 13,30).

Krig i Himmelen
I likhet med menneskene har også englene fri vilje, som de ved sin skapelse fikk benytte til å velge for eller mot Gud. Kirken lærer at en andel av engleskaren, anført av Lucifer eller Satan, den høyeste engelen, fulle av hovmod gjorde opprør fordi de ønsket å bli Gud: 

«Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.» (Åp 12,7-9). 

For denne synden ble de straffet ved å styrtes i helvete, fordømt til evig pine. De frafalne engler kalles demoner og er fulle av hat mot menneskene – de forsøker å friste og forføre dem bort fra Gud slik de gode engler vil inspirere dem til å elske og tjene Ham. Selv om de ikke har noen kropp, er de i stand til å vise seg i og påvirke den synlige verden. Det gjelder både gode engler, som kan vise seg for mennesker i ulike skikkelser, men også de onde kan vise seg (som Djevelen i ødemarken – Matt 4) eller besette mennesker og dyr (Mark 5,1-20). Guds allmakt betyr likevel at onde ånder ikke kan besette hvem de vil. Fullmakten til å drive ut demoner og å binde dem betrodde Kristus sine apostler og biskopene, deres etterfølgere til i dag (Matt 10,1; KKK 1673).

Skytsengler
Guds godhet er enorm, og Han ønsker at alle mennesker skal komme til Ham. I tillegg til å gi oss adgang til Hans nåde og sannhet ved Kirkens tjeneste, har Han også gitt hvert menneske som har eksistert en hellig engel til å vokte dem – en skytsengel. Skytsenglene våker over oss (Matt 18,10) og bevarer oss fra farer (Sal 91,11-12), og de vil opplyse og føre oss til Himmelen. Som takk for dette, og for at vi skal dra større nytte av deres kraftige hjelp, oppfordrer Kirken oss til å be til våre skytsengler om hjelp til å vandre på den rette vei. Som Pave Frans forklarte i en preken på Festen for De hellige skytsengler (2. oktober, 2018):

«Ikke bare er vår engel sammen med oss; han ser også Gud Faderen… [E]ngelen hjelper meg å gå fremover fordi Han skuer Faderen, og han kjenner veien. La oss ikke glemme disse følgesvennene på reisen.» 

Englene er åndelige skapninger blitt til ved Guds Ord til Hans ære og til hjelp for oss mennesker. Deres opphøyde forstand og store vilje til det gode benytter de først og fremst til tilbedelsen av Den Hellige Treenighet i Himmelen, men også til å gjøre Guds vilje på jord som Hans utsendinger til opplysning av våre fordunklede sinn til å lære Herrens bud, oppflamming av vår lunkne kjærlighet til å følge dem, til å stå oss bi i kampen mot djevlenes fristelser og til å føre oss hjem til Paradis, som Kristus påny har åpnet ved sin frelsesgjerning.

Bønner om englenes vern

Bønn til verneengelen
Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt. Nå og alltid bli hos meg, opplys, led og vern min vei. Amen.

Bønn til erkeengelen Mikael
Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, vern oss mot djevelens ondskap og snarer. Ydmykt trygler vi om at Gud må undertrykke den onde. Og vi ber deg, de himmelske hærskarenes fyrste, om at du med den makt Gud har gitt deg, vil styrte i helvetet Satan og ondskapens ånder som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen.

Bønn til Kompletorium på høytider
Herre, vi ber deg, gjest dette hus og hold fiendens snarer langt bort. La dine hellige engler ta bolig hos oss, og bevar oss i din fred. La din velsignelse alltid hvile over oss. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Av Peder Josef Foss

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne