Skip to content

Ukens nyheter | Caritas og KI-generert prest

Nyheter uke 17
26.4.2024 EWTN Norge

Denne ukens nyheter spenner vidt og bredt: Caritas Norge med et intervju med fungerende styreleder sr. Katarina Pajchel og styremedlem Marta Bivand Erdal, splittelse blant Tysklands biskoper, nytt dokument om Maria-åpenbaringer, angrep mot koptere, biskoper i Nicaragua, avtalen mellom Vatikanet og Kina, og en KI-generert prest. Vær så god!

Caritas Norge

Vi bringer her et intervju med fungerende styreleder for Caritas Norge, sr, Katarina Pajchel, og styremedlem Marta Bivand Erdal. De uttaler seg om styrets egen uttalelse etter nyheten om at styreleder Stian Berger Røsland trekker seg og om sluttpakken til Martha Rubiano Skretteberg.

Om bakgrunnen:

Som det fremgår av pressemeldingen fra Caritas’ styre som ble publisert her tidligere denne uken, så stiller Caritas’ styre sine plasser til disposisjon. Styreleder Stian Berger Røsland trekker seg med umiddelbar virkning. Styret går av ved Caritas’ rådsmøte i juni.

Bakgrunnen er sluttavtalen med avtroppende generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg der hun opprinnelig var lovet å kunne fortsette som seniorrådgiver med generalsekretærs lønn dersom hun sluttet som generalsekretær før pensjonsalder. Skretteberg var fast ansatt. Avtalen ble inngått i 2017 da Terje Osmundsen var styreleder.

Styret sier at de ble kjent med denne avtalen da Skretteberg sa opp sin stilling som generalsekretær. Styret forhandlet seg frem til en mer redusert avtale med Skretteberg som går på at hun fikk en stilling knyttet til Caritas i Colombia, en stilling som utløpet 31. desember i år til samme lønnsbetingelser som hun hadde fra før, i tillegg dekning av boutgifter (som er vanlig ved utenlandsopphold), og en sluttpakke på 1,9 millioner. Styret sier at avtalen er dyr for Caritas, men mer begrenset enn den opprinnelige.

Det presiseres at nytilsatt generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joyce, er ansatt i en åremålsstilling på seks år, en stilling som kan fornyes en gang. Det er ingen sluttpakke knyttet til stillingen.

Styreleder trekker seg med umiddelbar virkning

Caritas valgkomite
Leder Gjermund Høgh – gjermund.hoegh@gmail.com

Maria-åpenbaringer

Aktiviteten er høy i Dikasteriet for troslæren. Prefekten, kardinal Victor Fernandez, kunngjorde at enda et nytt dokument er på trappene, denne gang om Maria-åpenbaringer og vurderingen av disse. Forrige gang Vatikanets læremyndigheter kom med et generelt dokument om emnet, var i 1978 på slutten av Paul VIs embetstid.

I et intervju med The National Catholic Register sier Fernandez at dokumentet skal sette opp «klare retningslinjer og normer for bedømmingen av åpenbaringer og andre fenomener».

I dokumentet fra 1978 heter det blant annet at Kirkens første oppgave er å vurdere fakta i situasjonen, og så – dersom vurderingen er positiv – tillate offentlig bønn, for deretter å avgjøre autentisiteten og hendelsens overnaturlige karakter. Dokumentet understreker at det må utøves «ekstrem klokskap» i vurderingen av fakta.

Vatikanet uttalte seg også i 2001 om private åpenbaringer og henviste da til Katekismen, paragraf 67, som sier at Kirken ikke pålegger de troende å slutte seg til private åpenbaringer som den har godkjent, men forklarer at «deres oppgave er ikke å ‘utbedre’ eller å ‘utfylle’ den endegyldige åpenbaring i Kristus, men å være en hjelp til bedre å etterleve denne åpenbaringen på et visst tidspunkt i historien». I fortsettelsen står det: «Under det kirkelige læreembedets veiledning vil de troende vite å skjelne og ta imot det som i slike åpenbaringer er sanne formaninger til Kirken fra Kristus eller hans hellige.

Den kristne tro kan ikke godta ‘åpenbaringer’ som påstås å gå ut over eller å forbedre den åpenbaring som Kristus er fullbyrdelsen av, slik tilfellet er med visse ikke-kristne religioner eller nye sekter som bygger på slike ‘åpenbaringer’.»

I forrige måned publiserte dikasteriet for troslæren et dekret fra 1951 hvor Vatikanet underkjenner de påståtte åpenbaringene til en nonne på Filippinene, som hevdet å ha sett den hellige jomfru i et syn i 1948. Det var i årevis strid blant dem som holdt åpenbaringen for å være autentisk og det kirkelige hierarki som var av en annen oppfatning. Bakgrunnen for denne nylige offentliggjøringen var en prest på Filippinene som ble saksøkt for å ha krenket religiøse følelser da han avviste åpenbaringene. Saken ble avvist ved domstolene på grunn av manglende bevis.

Cardinal Fernández: New Document on Discerning Apparitions ‘Being Finalized’

NORMS REGARDING THE MANNER OF PROCEEDING IN THE DISCERNMENT OF PRESUMED APPARITIONS OR REVELATIONS

DIRECTORY ON POPULAR PIETY AND THE LITURGY

Se også

Vatikanet og Kina

Vatikanets statssekretær, kardinal Pietro Parolin, har bekreftet at Vatikanet har som intensjon å fornye den omstridte avtalen med Kina som blant annet gir de kommunistiske myndighetene tillatelse til å utnevne biskoper. Paven skal godkjenne dem, men det er myndighetene som har kontrollen. Avtalen opphever også skillet mellom den patriotiske kirken som var støttet av myndighetene og undergrunnskirken som var lojal mot Roma og i lange tider har blitt forfulgt.

Avtalen som er hemmelig, har vært omdiskutert fra dag 1. Den ble inngått for en toårsperiode i 2018 og har vært fornyet tre ganger. Teksten er konfidensiell, sier Parolin, fordi den ikke er endelig vedtatt.

Avtalen er kritisert av prester, Kina-eksperter og menneskerettighetsaktivister. Kardinal emeritus i Hon Kong, Joseph Zen, kaller den et «utrolig forræderi» og anklager Vatikanet for å «selge ut» kinesiske katolikker.

I årene som har gått etter 2018 har forfølgelsen av katolikker, andre kristne og etterfølgere av andre religioner bare økt i Kina, med en «intensitet som man ikke har sett siden kulturrevolusjonen», står det i en uttalelse for den amerikanske kongressens kommisjon for Kina-spørsmål. Biskoper som nekter å bøye seg for avtalen, blir enten satt i husarrest eller de forsvinner.

I løpet av de to siste årene har myndighetene utnevnt tre biskoper som Vatikanet bare måtte godkjenne etter knapt å ha blitt gjort kjent med dem. Den eneste innrømmelsen fra Vatikanets side så langt er av erkebiskop Paul Gallagher, Vatikanets «utenriksminister», som sa at det ikke var den «best tenkelige avtalen» med tanke på «den andre part».

Cardinal Parolin confirms Vatican aims to renew secretive deal with China this year

‘Intense’ spike in Christian persecution after China’s secret deal with Vatican: US gov’t report

Articles tagged Sino-Vatican Deal

Koptere

Forfølgelsen av koptere i Egypt avtar ikke. Mindre enn to uker før ortodokse kristne feirer påske, satte muslimske ekstremister hjemmene deres i brann. Det skjedde i Minya, en provins i det sørlige Egypt. Brannen var en gjengjeldelsesaksjon etter at kristne forsøkte å bygge en kirke i en liten landsby. Den koptisk-ortodokse biskopen Anba Macarius sa at sikkerhetsstyrker fikk situasjonen under kontroll og at myndighetene vil bygge opp igjen husene.

Kristendommen i Egypt har røtter tilbake til den første kristne tid, og nesten 10% av landets 111 millioner innbyggere er kristne. De fleste tilhører den koptisk-ortodokse kirke, 2,5% tilhører den koptisk-katolske kirke og andre kirkesamfunn.

Kirkene i Egypt har vært utsatt for en serie angrep fra islamisters side – i 2017 ble for eksempel to koptisk-ortodokse kirker bombet av IS, 40 mennesker ble drept. I 2016 ble Peter og Paulus-kirken utsatt for en selvmordsbomber som tok med seg 189 andre i døden og skadet 400.

Forholdet mellom Den katolske kirke og den koptisk-ortodokse har blitt stadig bedre, og i fjor innførte pave Frans de 21 koptiske martyrene i den katolske kirkes helgenkalender. Det var under den koptiske paven Tawadros IIs besøk i Roma. Men forholdet fikk et skudd for baugen etter publiseringen av Fiducia supplicans. Etter det har pave Tawadros redusert kontakten med Roma.

Arsonists burn down homes of Egypt’s beleaguered Christians

Om kopterne og de 21 martyrene:

Martin Mosebach: De 21 – en reise i de koptiske martyrenes fotspor, St. Olav forlag , 2022

Synodalt utvalg splitter Kirken i Tyskland

Det har som vi har vært inne på før, vært stridigheter mellom Den katolske kirke i Tyskland og Vatikanet hva opprettelsen av et «synodalt råd» angår; altså et råd bestående av legfolk og biskoper med avgjørende myndighet for Kirken i Tyskland. Vatikanet har ved gjentatte anledninger gjort det klart at biskopene ikke har rett til å avgi noe av den myndighet de har i kraft av bispevielsen til andre. Og Vatikanet påla den tyske bispekonferansen å fjerne temaet fra dagsorden under konferansens vårmøte i februar. De har siden også vært i Roma til samtaler.

Nå har biskopene igjen vært samlet og de har stemt for opprettelsen av et «synodalt utvalg» som skal utrede opprettelsen av et «synodalt råd». Et «synodalt råd» er et av den «synodale veis» viktigste resultater som skal sikre legfolks medbestemmelse og likestilling i Kirken, blant annet.

Fire av de tyske biskopene har gått imot opprettelsen av dette synodale utvalget, og sier i en uttalelse at de velger å følge verdenskirken da et synodalt råd ikke er forenlig med Kirkens sakramentale forfatning. De fire er Gregor Maria Hanke OSB, Stefan Oster SDB, kardinal Rainer Maria Woelki og Rudolf Voderholzer.

Der Synodale Ausschuss spaltet die deutschen Bischöfe

Nicaragua

7.mars i år innleverte erkebiskopen av Managua, kardinal Leopoldo Brenes, sin avskjedssøknad. Da fylte han 75 år som er pensjonsalder for biskoper.

Hvis søknaden hans blir innvilget – paven kan iblant la biskoper sitte lengre – da blir enda et bispedømme vakant i Nicaragua. Fem av landets bispeseter er nå i en irregulær situasjon, to ledes av biskoper som er over aldersgrensen, tre har biskopene sine i eksil, biskop Alvarez ble utvist av landet etter halvannet år i fengsel, biskop Mora etter en måneds fengsling. Et av disse er nå helt uten ledelse etter at også generalvikaren ble utvist.

Nicaraguas styre har bedt Vatikanet utnevne nye biskoper, men da fortrinnsvis slike som er velvillig innstilt overfor Ortega-regimet. Men landet har heller ingen nuntius som kan forberede bispeutnevnelser, for han ble utvist i 2022. Flere prester er også utvist, blant dem et par eksorsister – det har fått en viss oppmerksomhet ettersom både landets førstedame og vise-presidenten er kjent for sine bånd til okkulte miljøer.

Mer om situasjonen og utsiktene her.

Hva er er menneske?

What is a human being? The importance of Christian humanism for education”
Det spørsmålet var tema for en katolsk skolelederkonferanse i Bergen i
forbindelse med generalforsamlingen for CEEC, Catholic European
Educational Conference, som møttes i Bergen 24.-27. april.

Foto EWTN Norge

Skolekontoret i OKB og NLA (Norsk lærerakademi), senter for katolske
studier, sto for arrangementet som samlet skoleledere fra hele Europa
i tillegg til lokale deltagere til åpningsseminaret. Innleggene ble
holdt av Ståle Johannes Kristiansen A Christ-centered renewal of human
culture. Catholic Education as Counterculture, Therese Robberstad om
Imago Dei, from pedagogics to grace og Clemens Cavallin:  Christian
humanism and Artificial Intelligence. Personhood and Digital
Mediation. I tillegg var det rom for gruppesamtaler og en
panelssamtale: The importance of Christian humanism for education .

EWTN Norge har tatt opp alle bidragene som legges ut i løpet av neste uke.

KI-generert prest

«Catholic Answers» som er et legmannsdrevet internettapostolat, lanserte nylig en KI-generert prest – «Father Justin» – som skulle svare på folks spørsmål. Etter bare to dager ble «father Justin» avsatt. Da hadde tiltaket fått så mye kritikk at nettstedet valgte å fjerne «presten» og erstatte ham av en legmann ved navn Justin. Dette på grunn av rolleblandingen – for hvor går grensen for hva KI-presten kan uttale seg om? Kan du søke råd og åndelig veiledning hos en virtuell prest? Hele forsøket med appen var å nå unge mennesker. «Folk vil ikke bare ha et svar», sier de, «de vil forstå svaret og gjerne diskutere frem og tilbake. Det var aldri meningen at appen skulle erstatte menneskelig kontakt.»

 Mer om forsøket her

Møt fader Justin, Catholic Answers’ AI-prest. (foto: Skjermdump / Catholic Answers )

Katolske nyheter kommer hver fredag kl 10.00 på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne