Skip to content

Totalramme for Marta Skrettebergs sluttavtale

Totalramme for Marta Skrettebergs sluttavtale
Av Pål Johannes Nes, 23.05.2024 – 09.00

I en e-post fra styret i Caritas Norge sendt 22. mai 2024 til flere mottakere, fremkommer det for første gang hva totalkostnaden for Caritas Norge er på sluttavtalen med Marta Skretteberg.

Kostnadene er fordelt på oppholdet i Colombia og et kontantoppgjør.

Kostnader knyttet til oppdraget i Colombia:

 • Lønn: 1,3 millioner kroner (13 måneder)
 • Pensjonskostnader: 0,4 millioner kroner
 • Utenlandstillegg: 0,15 millioner kroner
 • Boutgifter i Colombia: 0,3 millioner kroner
 • Arbeidsgiveravgift: 0,26 millioner kroner
 • Reisevirksomhet: 0,4 millioner kroner
 • Deskstøtte Oslo og Colombia: 0,2 millioner kroner
 • Støtte til Caritas Latin-America: 0,3 millioner kroner
 • Diverse andre kostnader: 0,4 millioner kroner

Sum knyttet til oppdraget i Colombia: 3,71 millioner kroner

Sluttvederlag: 1,97 millioner kroner

Total kostnadsramme: 5,68 millioner kroner

EWTN Norge har stilt følgende spørsmål til fungerende styreleder i Caritas Norge, sr. Katarina Pajchel:

 1. Vi ønsker en oversikt over totalrammen på Skrettebergs sluttavtale med Caritas.
 2. Vi ber om en kommentar på hvorfor beløpet er betydelig høyere enn hva som tidligere er kommunisert.
 3. Kjente styret i Caritas til totalrammen på avtalen da man inngikk avtalen?

Styret i Caritas Norge ved fungerende styreleder svarer:

Totalrammen er summen av sluttvederlaget på 1.97 millioner og kostnadene for spesialoppdraget stipulert til 3,71 millioner. Det omfatter vanlig lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift for 13 arbeidsmåneder, og i tillegg et utenlandstillegg og boutgifter, samt utgifter til støttefunksjoner både i Colombia og Oslo, tekniske hjelpemidler, og nødvendige reiser for å gjennomføre oppdraget. At arbeidsgiver dekker boutgifter for utstasjonerte arbeidstakere og et utenlandstillegg, er vanlig praksis. Skrettebergs oppdrag forutsetter samarbeid med flere Caritas-organisasjoner i Latin-Amerika og de relevante regionale institusjonene, hvilket nødvendiggjør et større reisebudsjett. Akkurat hvor det lander helt nøyaktig, vet vi ennå ikke på grunn av usikkerhet knyttet til for eksempel reisekostnader.

Det har vært kommunisert hva sluttvederlaget ble og at Skretteberg skulle ha lønn på sitt tidligere lønnsnivå i 13 måneder. Det har vært tydelig fra start at Skretteberg skulle arbeide i Colombia hvilket betyr og at det kommer ekstrakostnader til utstasjonering, reising og diverse faglig og administrativ oppfølging av arbeidet både hjemme og ute.

I forhandlingene inngikk både sluttvederlaget og lønn i tråd med arbeidsavtalen. Vi var også klar over driftskostnader knyttet til oppdraget og utstasjonering, om enn ikke i alle detaljer. Som nevnt, består totalrammen av flere stipulerte utgifter. Dette er ikke spesielt uvanlig for operative stillinger der man arbeider i utlandet, og i relasjon til ulike samarbeidsaktører. Her er det også naturlig og nødvendig å minne om hvorfor styret og Skretteberg ble enige om denne sluttavtalen – informasjon som styret også tidligere åpent har delt: Skretteberg hadde en fast stilling i Caritas Norge, og fikk med en avtale fra 2017 en retrettstilling som kunne benyttes dersom hun ønsket å fratre som generalsekretær, altså å kunne gå over i en annen stilling i Caritas Norge, på samme vilkår til pensjonsalder. Sluttavtalen som er blitt inngått med Skretteberg fritar Caritas Norge fra videre forpliktelser ved utgangen av 2024.

Styreleder er fremlagt denne artikkel før publisering

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne